Θέματα Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο παρών Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει, άνευ εξαιρέσεως, το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου του Ιδρύματος, ως και από κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την εφαρμογή του Κώδικα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις και διαδικασίες του Ιδρύματος (εφεξής από κοινού τα «Μέλη του Ιδρύματος» ή «Μέλη»).

Συγκεκριμένα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφέρονται σε όλα τα μέλη του διδακτικού ή/και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος, καθώς και στο διοικητικό προσωπικό και τους εργολαβικούς υπαλλήλους και εν γένει σε όλα τα συνεργαζόμενα με το Ίδρυμα πρόσωπα (π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες) ανάλογα με τα ανατιθέμενα κάθε φορά καθήκοντα.

Τα Μέλη του Ιδρύματος τηρούν κατά την επιτέλεση του έργου τους, τους παρόντες κανόνες δεοντολογίας του Ιδρύματος μη θιγομένων των ειδικότερων υποχρεώσεών τους τήρησης κωδίκων δεοντολογίας σε περίπτωση υπαγωγής τους σε ειδικότερο επαγγελματικό κλάδο. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει ανεξαρτήτως αν το σχετικό έργο παράγεται στους χώρους εργασίας εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος ή εκτός αυτών.

 

Αντιδεοντολογική Συμπεριφορά των Συμμετεχόντων σε Διαδικασία Αξιολόγησης Γνώσεων

 

1. Υποκλοπή στις Εξετάσεις (Cheating)

Ορισμός: Έλλειψη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων που αφορούν την πρόσβαση σε περιεχόμενο και το επιτρεπόμενο υλικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υποκλοπής στις εξετάσεις:

 • Κατοχή μη επιτρεπόμενων σημειώσεων, περιεχομένου και πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο.

 • Αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο από άλλους εξεταζόμενους ή/και προφορική επικοινωνία μαζί τους ως προς το περιεχόμενο των εξετάσεων.

 • Εκ των προτέρων πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων.

 • Κατοχή μη επιτρεπόμενων συσκευών και εξοπλισμού.

 

2. Αθέμιτη Συνεργασία (Collusion)

Ορισμός: Ανάρμοστη ή μη επιτρεπόμενη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φοιτητών κατά την εκπόνηση και υποβολή μιας εργασίας ή κατά την προετοιμασία μιας εξέτασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα μάθημα.

Αθέμιτη συνεργασία διαπράττεται όταν σε κάποιον έχει ανατεθεί αποκλειστικά μια ατομική εργασία ή μέρος μιας ομαδικής εργασίας και συνεργάζεται με κάποιον συνάδελφό του κατά τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί την αυτοτελή συνεισφορά και αλλοιώνει το αξιολογικό αποτέλεσμα. Αθέμιτη συνεργασία διαπράττεται όμως και κατά την προετοιμασία μιας εξέτασης όταν κάποιος προσφεύγει αποσπασματικά σε σύνολο συγκεκριμένων ερωτήσεων -απαντήσεων οι οποίες τους έχουν διατεθεί ή υποδειχθεί από άλλους φοιτητές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αθέμιτης συνεργασίας:

 • Συνεργασία φοιτητών στους οποίους έχει ανατεθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος η ίδια ή διαφορετική εργασία και οι οποίοι ανταλλάσσουν ιδέες, λύσεις ή υλικό.
 • Εκπόνηση εργασίας, η οποία έχει ανατεθεί ατομικά, σε συνεργασία με άλλους συμφοιτητές.
 • Εκούσια διάθεση εργασίας από έναν φοιτητή σε άλλον φοιτητή στον οποίο έχει ανατεθεί η ίδια ή παρόμοια εργασία.
 • Συμβολή στην εκπόνηση μιας εργασίας μαθήματος (ατομικής ή ομαδικής) ενός άλλου φοιτητή ο οποίος έχει ήδη διδαχθεί το μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο.
 • Συμβολή στην εκπόνηση μιας εργασίας μαθήματος (ατομικής ή ομαδικής) ενός άλλου φοιτητή ο οποίος έχει ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις στο αντικείμενο της εργασίας ή σε τμήμα αυτού.
 • Έλεγχος μιας εργασίας, από άλλον μη εμπλεκόμενο με αυτή φοιτητή, ο οποίος προτείνει μια βελτιωμένη δομή, συμπληρώνει ή βελτιώνει το περιεχόμενό της, προσθέτει νέες πηγές.
 • Αντιμετώπιση κάποιον δυσκολιών σε μια εργασία με τη συνδρομή κάποιου που ειδικεύεται στον τομέα του αντικειμένου της (π.χ. μεταπτυχιακό φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα).
 • Προετοιμασία εξετάσεων με τη χρήση προεπιλεγμένων και επεξεργασμένων θεμάτων από άλλους φοιτητές, τα οποία καλύπτουν μερικώς και αποσπασματικά την ύλη του μαθήματος, αλλά έχουν αξιολογηθεί από τρίτους ως σημαντικά και συνεπώς πιθανά να αποτελέσουν αντικείμενο των εξετάσεων.
 • Προετοιμασία εξετάσεων με βάση ένα μικρό σύνολο λυμένων θεμάτων τα οποία διακινούνται από άλλον ή άλλους φοιτητές ως εξαιρετικά σημαντικά ή απολύτως πιθανά να αποτελέσουν θέματα συγκεκριμένης εξέτασης.

 

3. Άγρα Παραβατικής Αρωγής (Soliciting)

Ορισμός: Η αναζήτηση κάποιου τρίτου από έναν φοιτητή για να εκπονήσει εργασία που του έχει ανατεθεί ή για να ενεργήσει στη θέση του ή για να του προσφέρει κάθε είδους αθέμιτη βοήθεια σε διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα άγρας παραβατικής αρωγής:

 • Αναζήτηση από ένα φοιτητή άλλου προσώπου ή μιας εταιρείας για να εκπονήσει εργασία η οποία του έχει ανατεθεί.
 • Αναζήτηση ενός συγγενή ή ενός φίλου φοιτητή για να επιμεληθεί μια εργασία που του έχει ανατεθεί ή για να γράψει ή να διορθώσει μέρος της.
 • Αναζήτηση από φοιτητή κάποιου τρίτου για να συμμετέχει σε εξετάσεις στη θέση του.

 

4. Παραβατική Αρωγή (Commision and Incorporation)

Ορισμός: Η επιδίωξη οφέλους ενσωματώνοντας σε μια εργασία προς αξιολόγηση υλικό το οποίο βελτιώθηκε ή διατέθηκε ή παραγγέλθηκε ή αγοράστηκε από τρίτους  (π.χ. μέλος της οικογενείας, φίλο, άλλο φοιτητή, εταιρεία).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραβατικής αρωγής:

 • Επιμέλεια ή διόρθωση μέρους της εργασίας ενός φοιτητή πριν την υποβολή της από συγγενή του.
 • Σημαντική αλλαγή της δομής μιας εργασίας που έχει ανατεθεί σε φοιτητή από φίλο του.
 • Εργασία φοιτητή η οποία βασίζεται σε εργασία προηγούμενων ετών άλλου φοιτητή.
 • Ανάθεση και αγορά μέρους ή του συνόλου εργασίας από πρόσωπα που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες και υποβολή της ως εργασίας που εκπονήθηκε από τον φοιτητή.
 • Ανάπτυξη κώδικα λογισμικού από επαγγελματίες για λογαριασμό φοιτητή ο οποίος τον χρησιμοποιεί ως μέρος της εργασίας του.

 

5. Πλαστοπροσωπία (Personation)

Ορισμός: Υποβολή εργασίας ή συμμετοχή σε εξετάσεις με την ταυτότητα άλλου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα πλαστοπροσωπίας:

 • Συμμετοχή σε εξετάσεις με την ταυτότητα άλλου.
 • Συμφωνία κάποιου για συμμετοχή τρίτου σε εξετάσεις με την ταυτότητά του.
 • Συμπλήρωση και υποβολή ενός τεστ για λογαριασμό άλλου.

 

6. Ψευδής Ισχυρισμός με Δόλο (Deception)

Ορισμός: Ο ισχυρισμός κατασκευασμένων ή παραπλανητικών γεγονότων για την επίτευξη κάποιου οφέλους (π.χ. αποφυγή ή μείωση συνεπειών) στη διαδικασία αξιολόγησης ή στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ψευδούς ισχυρισμού με δόλο:

 • Ψευδή δήλωση ασθένειας κατά τη διάρκεια εξετάσεων.
 • Ψευδή δήλωση θανάτου ενός μέλους της οικογένειας με σκοπό την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής μιας εργασίας.

 

7. Χάλκευση Στοιχείων (Fabrication)

Ορισμός: Η χρήση αλλοιωμένων, παραπλανητικών ή κατασκευασμένων στοιχείων, δεδομένων και αποτελεσμάτων σε μια εργασία ή επιστημονική δημοσίευση, καθώς και η εσκεμμένη παράληψη σημαντικής πληροφορίας η οποία αντίκειται στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή συμπέρασμα της εργασίας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χάλκευσης στοιχείων:

 • Επινόηση αποτελεσμάτων από ένα πείραμα ή μια ερευνητική δραστηριότητα που δεν διεξήχθη ποτέ.
 • Τροποποίηση δεδομένων κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν τα επιθυμητά ή αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • Εκ των υστέρων συμπλήρωση πρακτικών και καταγραφών παρακολούθησης ενεργειών σε μια εργασία ή σε μια έρευνα.
 • Επινόηση αναφορών.
 • Παράθεση βιβλιογραφίας η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

 

8. Λογοκλοπή (Plagiarism)

Ορισμός: Η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο κάθε δημοσιευμένης ή μη δημοσιευμένης εργασίας χωρίς την αρμόζουσα αναφορά σε αυτήν.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα λογοκλοπής:

 • Αντιγραφή τμημάτων ενός κειμένου χωρίς αναφορά στον συγγραφέα.
 • Αντιγραφή τμημάτων ενός κειμένου με αναφορά στον συγγραφέα αλλά χωρίς το κείμενο να βρίσκεται σε εισαγωγικά.
 • Αντιγραφή ενός κειμένου από ιστοσελίδα ή επιστημονική εργασία σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς σχετική αναφορά και εισαγωγικά.
 • Αντιγραφή κειμένου με μικρές αλλαγές, παραφράσεις και χρήση συνωνύμων.
 • Αντιγραφή εικόνας, φωτογραφίας ή διαγράμματος από το διαδίκτυο χωρίς σχετική αναφορά.
 • Αντιγραφή ή τροποποίηση μιας μελωδίας χωρίς σχετική αναφορά και άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Χρήση δεδομένων ή λογιστικών φύλλων από άλλη πηγή χωρίς την αντίστοιχη αναφορά.
 • Χρήση έτοιμου κώδικα λογισμικού χωρίς αναφορά στον δημιουργό του.
 • Επανυποβολή (χωρίς σχετική αναφορά) μιας εργασίας ή τμημάτων της από τον συγγραφέα της για διαφορετικό σκοπό (αυτολογοκλοπή).