Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΓΠΑ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Δ. 268/1993, Φ.Ε.Κ. Α΄/ 114/1993), αρμόδιο για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου που έχει παραδοθεί σε αυτήν.

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέσσερα μέλη) το οποίο εκλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.  Η Σύγκλητος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτικές συνεδριάσεις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

Ιστοσελίδα : https://aua-gnosis.gr/