Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Σπουδές σύντομου κύκλου

Κάθε πρόγραμμα σπουδών σύντομου κύκλου σπουδών καταρτίζεται από ομάδα διδασκόντων, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου. Το πρόγραμμα σύντομου κύκλου σπουδών περιέχει τους στόχους, τη διάρκεια, τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τους μαθησιακούς στόχους, τις πιστωτικές μονάδες, τις ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

 

Σπουδές Δια Βίου Μάθησης

Οι σπουδές αυτές έχουν ως αποστολή την οργάνωση και πραγματοποίηση Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ΓΠΑ με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και γνωστικών εφοδίων των εκπαιδευόμενων. Κάθε πρόγραμμα σπουδών δια βίου μάθησης καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από την Κοσμητεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Κάθε πρόγραμμα περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τους μαθησιακούς στόχους, τις ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων, τα προσόντα και τις ειδικότητες των διδασκόντων που απαιτούνται για την εφαρμογή του, τις πιστωτικές μονάδες για το σύνολο του προγράμματος και για κάθε επιμέρους εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα αποκτώμενα προσόντα. Η εισαγωγή των φοιτητών σε πρόγραμμα σπουδών δια βίου μάθησης γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, όπου ορίζονται και τα κριτήρια επιλογής τους. Επίσης, μπορούν να οργανωθούν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.