Συμβούλιο Διοίκησης

Σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’ / 21-7-2022) , το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη εκ των οποίων:

 

Α) Έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και

Β) Πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β’ του Ν.4957/2022.

Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Συμβούλιο Διοίκησης κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί(ΦΕΚ 58/τ. Β’/12-01-2023) και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4957/2022.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης είναι τετραετής και τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Συμβούλιου Διοίκησης έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι..

Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.4957/2022 καθώς και  στις επιμέρους διατάξεις του ανωτέρου νόμου όπως αυτές  ισχύουν.

 

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης

Γούναρη Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού τηλ.: 210 5294838-4832

e-mail: governingcouncil@aua.gr