Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Προγράμματος

Δικαίωμα υποβολής πρότασης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου, έχουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (όπως αυτοί ορίζονται από το Ν.4485/2017 αρθ.50 παράγραφος 3) των υποψήφιων προγραμμάτων.

Η υποβολή πρότασης έχει συγκεκριμένη δομή  (Έντυπο υποβολής πρότασης).

Ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλο προγράμματος
 • Θεματικό πεδίο
 • Στοιχεία Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου
 • Ομάδα στόχο
 • Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής
 • Συνολική διάρκεια
 • Μέθοδο υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης
 • Σκοπό 
 • Εκπαιδευτικοί στόχοι
 • Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
 • Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων
 • Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
 • Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες
 • Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
 • Κόστος συμμετοχής
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του προγράμματος βασιζόμενοι στο σχετικό Υπόδειγμα Ανάλυσης Οικονομικών Στοιχείων Προγράμματος το οποίο παρέχεται από το Κέντρο.

Η σχετική πρόταση-αίτηση υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στην οποία επισυνάπτεται α) το Έντυπο Υποβολής Πρότασης και β) η Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων Προγράμματος και γ) Μελέτη σκοπιμότητας & βιωσιμότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος (ν. 4957/21.07.2022).