Μητρώο Εκπαιδευτών

Σύμφωνα με το Άρθρο 120 του ν. 4957/2022, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρεί ηλεκτρονικά Μητρώο Εκπαιδευτών/τριων, του οποίου υπεύθυνος είναι ο/η Διευθυντής/ντρια του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Ως εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

ε) μέλη του Μητρώου, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές/τριες, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).

Στο Μητρώο δύναται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτριών/τών , κατόπιν υποβολής αίτησης και αξιολόγησής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Το Μητρώο παραμένει διαρκώς ανοικτό σε νέες αιτήσεις. Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

 

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  ΕΙΣΟΔΟΣ στο Μητρώο Εκπαιδευτών