Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

 

Προσωπικό:

  • Αποστολίδης Γρηγόριος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4903, φαξ: 210-3471105, e-mail: apostolidis@aua.gr
  • Σκούρτη Μαρίνα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4835, φαξ: 210-3471105, e-mail: : mskourti@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Οικονομικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

Tμήμα A΄ Λογιστηρίου

Το Τμήμα καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου και των Δημοσίων Επενδύσεων, εκδίδει χρηματικά εντάλματα και διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Σιτσόγλου Νικόλαος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4861, φαξ: 210-3471105, e-mail: nicksits@aua.gr

Προσωπικό:

  • Χρυσοβέργη Παναγιώτα, ΤΕ Μηχανικών, τηλ.: 210-529 4854, φαξ: 210-3471105, e-mail: chris@aua.gr
  • Γκούμας Ηλίας, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού τηλ.: 210-529 4853, φαξ: 210-3471105 e-mail: goumas@aua.gr
  • Κοσμά Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4869, φαξ: 210-3471105, e-mail: dimkosma@aua.gr
  • Παπακωνσταντίνου Σπυρίδων, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.:  210-529 4836, φαξ: 210-3471105, e-mail: spyrosp@aua.gr

 

Tμήμα B΄ Mισθοδοσίας

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με σύμβαση έργου) και την τακτοποίηση μισθολογικών μεταβολών αυτού.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Παναγιώτα Καλυβά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4863, φαξ: 210-3471105, e-mail: p.kalyva@aua.gr

Προσωπικό:

  • Αλεξοπούλου Κατερίνα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4859, φαξ: 210-3471105, e-mail:  kalexopoulou@aua.gr
  • Μονογυιός Στέφανος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4864, φαξ: 210-3471105, e-mail: stefpuma@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Προμηθειών

Το Τμήμα υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, καταρτίζει και δημοσιεύει τις διακηρύξεις στον τύπο. Επίσης, συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής των διαγωνισμών.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Σούλης Μιχαήλ, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4852, φαξ: 210-3471105, e-mail: smichalis@aua.gr