Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Φραγκίσκου Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4851, e-mail: cbalis@aua.gr

Προσωπικό:

Αποστολίδης Γρηγόριος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4853, e-mail: apostolidis@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Οικονομικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

Tμήμα A΄ Λογιστηρίου

Το Τμήμα καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου και των Δημοσίων Επενδύσεων, εκδίδει χρηματικά εντάλματα και διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Σιτσόγλου Νικόλαος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4861, φαξ: 210-3471105, e-mail: nicksits@aua.gr

Προσωπικό:

  • Αλεξοπούλου Κατερίνα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4859, φαξ: 210-3471105, e-mail:  kalexopoulou@aua.gr
  • Δαφνομήλης Γεώργιος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4869, φαξ: 210-3471105, e-mail: dafnomilis@aua.gr
  • Κασνέση Κυριακή, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-5294852, φαξ: 210-3471105, e-mail: kasnesi@aua.gr
  • Παπακωνσταντίνου Σπυρίδων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4853, φαξ: 210-3471105, e-mail: spyrosp@aua.gr
  • Χρυσοβέργη Παναγιώτα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4854, φαξ: 210-3471105, e-mail: chris@aua.gr

 

Tμήμα B΄ Mισθοδοσίας

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με σύμβαση έργου) και την τακτοποίηση μισθολογικών μεταβολών αυτού.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Παναγιώτα Καλυβά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4863, φαξ: 210-3471105, e-mail: p.kalyva@aua.gr

Προσωπικό:

Μονογυιός Στέφανος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4864, φαξ: 210-3471105, e-mail: stefpuma@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Προμηθειών

Το Τμήμα υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, καταρτίζει και δημοσιεύει τις διακηρύξεις στον τύπο. Επίσης, συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής των διαγωνισμών.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Φραγκίσκου Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4951, e-mail: cbalis@aua.gr

Προσωπικό:

  • Στράτου Φιορεντίνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ: 210-529      ,  email: joanst@aua.gr
  • Χίτογου Μάριος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-5294835, φαξ: 210-3471105, e-mail: m.chitoglou