Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος και των Nόμων που διέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας .

Ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και η υιοθέτηση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΓΠΑ. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων από όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αποβλέπουν στη διαμόρφωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης για όλους τους φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμεριζόμενο την ανάγκη για μία συστηματική συλλογή και καταγραφή  αντικειμενικών δεικτών -ποιοτικών και ποσοτικών- έχει εφαρμόσει το Σύστημα Αξιολόγησης για πρώτη φορά το 2008, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας (Ν. 3374/2005) και συνεχίζεται ανελλιπώς κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Οργανόγραμμα ΓΠΑ