Υγιεινή & Ασφάλεια

Γενικά

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας ευθύνης τους. Βαρύνονται με έννομο (και ηθικό) καθήκον τόσο να γνωρίζουν και να προλαμβάνουν τους επαγγελματικούς κινδύνους όσο και να μεριμνούν και να εφαρμόζουν επαρκή μέτρα.

Από την άλλη, η νομοθεσία απαιτεί και τη συνδρομή των εργαζομένων στην προσπάθεια αυτή, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών αλλά και το πως αυτές τους επηρεάζουν.

Συνεπώς, η διοίκηση πρέπει να αναπτύξει έναν αποτελεσματικό και ενεργό επιτελικό ρόλο σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται, να λαμβάνουν οδηγίες και κατάρτιση και να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για θέματα ΥΑΕ.

Τα οφέλη της διατήρησης καλών συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας του Ιδρύματος όσο και του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων.

Με γνώμονα την προσέγγιση ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία αυτή η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να καλλιεργήσει μια νοοτροπία ένταξης των αρχών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο ρόλο του καθενός ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο αυτό το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας (ΤΑ) σύμφωνα με το Ν. 3850/2010, ως σύμβουλο σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων, σε θέματα οργάνωσης αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων

 

Επικοινωνία

Για θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Τεχνικό Ασφαλείας του Ιδρύματος.

Μαντώ Αριστοπούλου

Χημικός Μηχανικός

e-mail: mando@aua.gr

Τηλ: 210 529 4870, 6945 646942

Fax: 210 529 4880