Έρευνα

Σκοπός

Η έρευνα στο ΓΠΑ στοχεύει στη δημιουργία νέας γνώσης καθώς και στην πρακτική αξιοποίηση της υφιστάμενης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, της περιβαλλοντικής οικολογίας και της αγροτικής οικονομίας με απώτερο σκοπό την ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.  

 

 

Αντικείμενα εργασίας

Το έδαφος, η ατμόσφαιρα, οι υδάτινοι πόροι, οι μικροοργανισμοί, οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα αποτελούν τα αντικείμενα εργασίας της επιστημονικής κοινότητας του ΓΠΑ με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και διεργασιών, την ανάπτυξη, την καινοτομία και εν τέλει την αειφορία.

 

Μέσα υλοποίησης 

Ο συνδυασμός επιστημών όπως της γενετικής, της βιοτεχνολογίας, της φυτοπροστασίας, της υγιεινής, της φυσιολογίας, της διατροφής, της βιοπληροφορικής, των τεχνολογιών επεξεργασίας και βιοδιεργασίας, καθώς και της αγροτικής οικονομίας με εφαρμογή των κανόνων ορθής διαχείρισης και ορθών πρακτικών αποτελούν τα μέσα - εργαλεία υλοποίησης του παραπάνω στόχου.   

Διεπιστημονικότητα, συνεργασία και καινοτομία αποτελούν τρεις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν συνολικά την ερευνητική προσπάθεια που συντελείται στο  ΓΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούνται από τα μέλη της ακαδημαϊκής και της επιστημονικής του κοινότητας συνολικά, συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή αναγνώριση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο ΓΠΑ. 

Η χρηματοδότηση της έρευνας γίνεται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά επιστημονικά- ερευνητικά προγράμματα, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και από κληροδοτήματα, ενώ η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΓΠΑ.