Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Αριστοπούλου Αδαμαντία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, τηλ.: 210-529 4870, φαξ: 210-529 4880, e-mail: mando@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονάδες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

 

Tμήμα A΄ Προγραμματισμού - Mελετών

 1. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση των προγραμμάτων που αφορούν τα τεχνικά έργα του Ιδρύματος.
 2. Σύνταξη αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
 3. Ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους και ο έλεγχος αυτών.
 4. Διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά στα τεχνικά έργα.
 5. Μέριμνα για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απατούνται για τη διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών.
 6. Επίλυση -σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία- των πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών ή κατά τον έλεγχο αυτών.

 

Προσωπικό:

 • Κυρίτσης Ευάγγελος, ΠΕ Περιβάλλοντος, τηλ.: 210-529 4896, φαξ: 210-529 , e-mail: 
 • Σπυρέλης Ευστράτιος, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4870, φαξ: 210-529 4907, e-mail: stratos@aua.gr
 • Χρονοπούλου Νίκη, ΠΕ Μηχανικού, τηλ.: 210-529 4918, φαξ: 210-529 4917, e-mail: nchronop@aua.gr

 

Tμήμα B΄ Kατασκευών - Eπισκευών

 1. Υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση κτιρίων ή τη διαμόρφωση υπαρχόντων.
 2. Προκήρυξη και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων, εκτέλεση έργων και κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων.
 3. Τήρηση αρχείου δημοσίων έργων και η επίβλεψη των εκτελουμένων έργων, επιμέτρηση, έγκριση των λογαριασμών, σύνταξη των συγκριτικών πινάκων των πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών νέων εργασιών, παραλαβή των έργων ως και κάθε εργασία που απορρέει από την εφαρμογή της σχετικής με το θέμα αυτό νομοθεσίας.
 4. Διαδικασία εκτέλεσης μικρών έργων.
 5. Επισκευή και η ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και έργων υποδομής.
 6. Προμήθεια των υλικών που επιβάλλεται μόνο από έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες για την επισκευή και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Αριστοπούλου Αδαμαντία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, τηλ.: 210-529 4870, φαξ: 210-529 4880, e-mail: mando@aua.gr

Προσωπικό:

 • Κουλούρης Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικού, τηλ.: 210-5294934, φαξ: 210-529 4880, e-mail:
 • Μακρής Γεώργιος, ΠΕ Γεωπόνων,  τηλ: 529 4989, e-mail: gmakris@aua.gr
 • Χρυσανθάκης Ιωάννης, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4910, e-mail: i.chrysanthakis@aua.gr

 

Tμήμα Γ΄ Tυπογραφείου

Αντικείμενο του Τμήματος Τυπογραφείου είναι η μέριμνα για την εκτύπωση των πάσης φύσεως δημοσιευμάτων του Ιδρύματος και ιδίως:

 1. Εκτύπωση διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων, επετηρίδων, οδηγών σπουδών, διδακτορικών διατριβών του επιστημονικού προσωπικού και των υποτρόφων, καθώς και των πάσης φύσεως εντύπων που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του Ιδρύματος και την προβολή του.
 2. Επιμέλεια των πάσης φύσεως εκδόσεων ώστε να παρουσιάζουν άρτια εμφάνιση και τήρηση μητρώου εκδόσεων.
 3. Προμήθεια και διαφύλαξη όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για εκτυπωτική δραστηριότητα του τυπογραφείου, όπως εκτυπωτικού χάρτου και μεμβρανών.
 4. Μέριμνα για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του τυπογραφείου ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργικότητά του.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

 • Χριστοδούλου Παναγιώτης, ΔΕ Τυπογράφων, τηλ.: 210-529 4936, φαξ: 210-529 4936

 

Συνημμένα: