Πρυτανεία

Πρύτανης

Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής - Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Διευθυντής του Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ), Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης - EU-CONEXUS, καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC.

e-mail: r@aua.gr

   

Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας

Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια – Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Ζώων.

e-mail: vr3@aua.gr

   

Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής - Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής.

e-mail: vr1@aua.gr

   

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

e-mail: vr2@aua.gr

 

Γραμματεία Πρυτανείας και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας:

Μαυραγάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5294802, φαξ: 210 3460885, e-mail: katerina@aua.gr 

 

Γραμματεία Αντιπρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης:

Νικολάου Σοφία, τηλ: 210 5294905, fax: 210 5294846, e-mail: sophianikol@aua.gr

 

Ο Πρύτανης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 58/Τεύχος Β’/12-01-2023, αποφασίζει τον καθορισμό των τομέων ευθύνης και τη μεταβίβαση των επιμέρους αρμοδιοτήτων στους τρεις (3) Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και τη σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, ως ακολούθως:

 

Α. Στην Αντιπρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Ελένη Μήλιου, αρμοδιότητες που αφορούν:

1.     Την εισήγηση θεμάτων του τομέα ευθύνης της στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

2.     Θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του Γ.Π.Α. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS, την αρμόδια εισήγηση και εποπτεία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών κατ’ τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4957/2022.

3.     Την εποπτεία και συντονισμό των διοικητικών δομών του Ιδρύματος που αφορούν στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις, τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και την προβολή του.

4.     Την εποπτεία των διεθνών σχέσεων και τον συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας που αφορούν εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής, συνεργασίας.

5.     Την προώθηση θεμάτων, σε συνεννόηση με τον Πρύτανη, σχετικών με διεθνή προγράμματα και ακαδημαϊκές συνεργασίες καθώς και την υπογραφή αυτών.

6.     Την ανάληψη πρωτοβουλίας για στρατηγικές συνέργειες του Ιδρύματος με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και για πάσης φύσεως διεθνείς συνεργασίες για τη σύνδεση και συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Πανεπιστημίου γενικότερα σε αναγνωρισμένα διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα.

7.     Την υποστήριξη για την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και εργαστηρίων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και την υποστήριξη της συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε διεθνείς ενώσεις Πανεπιστημίων.

8.     Την προώθηση δράσεων σχετικά με την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την τεχνολογία, τους θεσμούς, την οικονομία και εν γένει την κοινωνία.

9.     Θέματα φοιτητικής μέριμνας που αφορούν κυρίως σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, υποτροφίες, βραβεία, μεταφορά φοιτητών για εκπαιδευτικές επισκέψεις, μετά από σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων.

10.   Την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων συμβουλευτικής και υποστήριξης των φοιτητών ιδίως των κατ’ το άρθρο 208 του ν. 4957/2022 αρμοδιοτήτων της «Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών».

11.   Την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και τον σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας «ΔΑΣΤΑ».

12.   Την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων της πρακτικής άσκησης.

13.   Θέματα σχετικά με το Συνήγορο του Φοιτητή και ειδικές ομάδες φοιτητών.

14.   Τις κατ’ τα άρθρα 209 και 220 του ν. 4957/2022 αρμοδιότητες σχετικά με τη «Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» καθώς και για τη σχετική Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

15.   Θέματα σχετικά με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών καθώς και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

16.   Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

17.   Θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία της ιστοσελίδας του Ιδρύματος καθώς και τη διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

18.   Θέματα σχετικά με τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) του Πανεπιστημίου.

 

Β. Στον Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Θωμά Μπαρτζάνα, αρμοδιότητες που αφορούν:

1.     Την εισήγηση θεμάτων του τομέα ευθύνης του στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

2.     Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ.Π.Α.

3.     Την Αντιπροεδρία του Ειδικού Ταμείου.

4.     Την κατάρτιση σε συνεργασία με τον Πρύτανη του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), καθώς και των αναμορφώσεων τους.

5.     Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6.     Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, του ισολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7.     Την εκτέλεση και υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (πρώην Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), κατόπιν της σχετικής έγκρισης του προϋπολογισμού του από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

8.     Την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού, κατόπιν της σχετικής έγκρισής του από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

9.     Την υπογραφή διακηρύξεων, προκηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απλοποιημένων περιλήψεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή μελετών, προμηθειών, αποφάσεων ανάθεσης και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

10.   Την έγκριση της εκτέλεσης δαπανών και την λήψη κάθε απόφασης που απαιτείται για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι..

11.   Τη συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και την έγκριση των πρακτικών τους για διαγωνιστικές διαδικασίες.

12.   Την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

13.   Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού.

14.   Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και όλα τα θέματα σχετικά με το χωροταξικό και κτιριακό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

15.   Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου, την εποπτεία της επάρκειας και καλής λειτουργίας των υποδομών, καθώς και των αναγκών σε συντηρήσεις και επισκευές, όπως και την εποπτεία για τον ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών έργων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

16.   Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και προγραμματισμό των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου.

17.   Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην ενεργειακή και περιβαλλοντολογική αναβάθμιση των κτιρίων και υποδομών του Ιδρύματος, στην παραγωγή ενέργειας, στην ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και του κατ’ το άρθρο 228 ν. 4957/2022 σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης.

18.   Την υπογραφή, διαβιβαστικών εγγράφων προς τον τύπο για δημοσίευση προκηρύξεων, διαγωνισμών, τεχνικών έργων και μελετών, καθώς και των εγγράφων με τα οποία ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους η κατακύρωση διαγωνισμών, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

19.   Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για την ανάπτυξη και εξέλιξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

20.   Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα προγραμματικών συμβάσεων - συμφωνιών καθώς και την υπογραφή αυτών.

21.   Την υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων του Ιδρύματος που πραγματοποιούνται με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

22.   Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 229-233 και 259 του ν. 4957/2022.

23.   Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και χρηματοδότηση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

24.   Την υπογραφή των πράξεων πρόσληψης και των συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων και λοιπών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..

25.   Την εποπτεία και άσκηση των κατ’ το άρθρο 211 του ν. 4957/2022 αρμοδιοτήτων σχετικά με τη «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας» και την κατ’ το άρθρο 222 του ν. 4957/2022 Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

26.   Θέματα σχετικά με την εκπόνηση στρατηγικής και την προώθηση δομών και υποδομών για την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας, τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας.

27.   Θέματα σχετικά με δομές και διαδικασίες για υλοποίηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

28.   Θέματα υγιεινής, ασφάλειας, προστασίας και φύλαξης του Ιδρύματος και την άσκηση των κατ’ τα άρθρα 207 και 219 του ν. 4957/2022 αρμοδιοτήτων σχετικά με την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας.

29.   Την εποπτεία, την οργάνωση και λειτουργία του εστιατορίου του Γ.Π.Α..

30.   Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων αύξησης των ίδιων εσόδων του Πανεπιστημίου και την προώθηση της πολιτικής χορηγιών.

31.   Την εκπροσώπηση του Γ.Π.Α. στο Κέντρο ικανοτήτων εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες SmartAgroHub Α.Ε..

 

Γ. Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, Εμμανουήλ Φλεμετάκη, αρμοδιότητες που αφορούν:

1.     Την εισήγηση θεμάτων του τομέα ευθύνης του στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

2.      Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού και μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

3.     Την εποπτεία για την οργάνωση και λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

4.     Τον συντονισμό της επιτροπής για τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γ.Π.Α. και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα σχεδίων που αφορούν στην έκδοση ή τροποποίηση αυτών.

5.      Την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, ιδίως ως προς τις κατ’ το άρθρο 210 ν. 4957/2022 αρμοδιότητες αναφορικά με τη «Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και την αντίστοιχη κατ’ το άρθρο 221 ν. 4957/2022 Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6.     Την άσκηση των κατ’ το άρθρο 217 του ν. 4957/2022 αρμοδιοτήτων σχετικά με την Επιτροπή Δεοντολογίας.

7.     Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8.     Τον σχεδιασμό σε συνεργασία με τους άλλους Αντιπρυτάνεις, του ετήσιου προγραμματισμού και της στοχοθεσίας του Ιδρύματος και την επιμέλεια και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

9.     Την εισήγηση θεμάτων οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος (όπως ψηφιοποίηση εγγράφων, απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, σύγχρονα πρότυπα διοικητικών διαδικασιών, κ.λπ.), την εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικητικών στελεχών του.

10.   Την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

11.   Την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Διοικητικού Προσωπικού.

12.   Τη συνεργασία με Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος και τον συντονισμό των διατμηματικών ενεργειών και πρωτοβουλιών για ακαδημαϊκά ζητήματα, τον συντονισμό των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, την υπογραφή των εντολών μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου και των ακαδημαϊκών του μονάδων και τη χορήγηση όλων των αδειών απουσίας του ανωτέρω προσωπικού πλην αυτών που χορηγούνται από άλλο όργανο κατά τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4957/2022.

13.   Τις αποφάσεις για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και εν γένει αδειών μετακίνησης του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και χρηματοδότησης ταξιδιών των ανωτέρω για ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και υπηρεσιακούς σκοπούς, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

14.   Την υπογραφή των πράξεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ή σύμβασης οποιασδήποτε μορφής και των συμβάσεων εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

15.   Την κατάρτιση σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, του σχεδίου ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και την υποβολή αυτού προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο.

16.   Την προκήρυξη των νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και την έκδοση των πράξεων διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός αν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

17.   Την εισήγηση ή και προώθηση θεμάτων σχετικών με τον ορισμό Καθηγητών όλων των βαθμίδων σε επιτροπές του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών.

18.   Τον συντονισμό και την εποπτεία των ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία όλων των ακαδημαϊκών μονάδων και ακαδημαϊκών δομών του Ιδρύματος.

19.   Θέματα συντονισμού ερευνητικού ή και διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ή σύμβασης οποιασδήποτε μορφής για ακαδημαϊκά ζητήματα.

20.   Όλα τα θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, τον συντονισμό των ενεργειών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και την αρμόδια εισήγηση και εποπτεία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών κατ’ τα άρθρα 101, 107, 108 και 109 του ν. 4957/2022.

21.   Θέματα σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ).

22.   Την εισήγηση και εποπτεία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.

23.   Την προεδρία της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος κατ’ το άρθρο 79 του ν. 4957/2022.

24.   Την εισήγηση και εποπτεία επί ζητημάτων σχετικών με τις διδακτορικές σπουδές.

25.    Όλα τα θέματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτητών και κατατάξεων πτυχιούχων και της παρακολούθησης των αποφοίτων (student tracking, alumni).

26.   Την υπογραφή αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, επιστολών, καθώς και την υπογραφή του παραρτήματος διπλώματος πτυχιούχων και διπλωματούχων.

27.   Όλα τα θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+.

28.   Την υπογραφή βεβαιώσεων σχετικών με την κινητικότητα στο εξωτερικό όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, στο πλαίσιο συμφωνιών με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

29.   Την εποπτεία για την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.ΚΕ.Κ.), των Κοινών Ερευνητικών Ινστιτούτων (Κ.Ε.Ι.) καθώς και των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.).

30.   Την εισήγηση, εποπτεία και άσκηση αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις κατ’ το άρθρο 212 του ν. 4957/2022 σχετικά με τη «Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών».

31.   Την Προεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου Φοιτητών κατ’ το άρθρο 199 του ν. 4957/2022 πειθαρχικών αρμοδιοτήτων έναντι φοιτητών με Αναπληρώτριά του την Αντιπρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας.

32.   Την εποπτεία για την οργάνωση και λειτουργία του Ιατρείου των Φοιτητών.

33.   Την Προεδρία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

34.   Την Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κατά την παρ. 2 του άρθρου 114 με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 115 και 116 του ν. 4957/2022.

35.   Την εποπτεία για την οργάνωση και λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Γ.Π.Α. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στα Σπάτα.

36.   Τη συνεργασία και αλληλεπίδραση με το σύνολο των παραγωγικών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

37.   Την εκπόνηση, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, σχεδίου κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος.

38. Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα επί θεμάτων διασφάλισης ποιότητας και την προώθηση της αξιολόγησης και πιστοποίησης ακαδημαϊκών μονάδων, δομών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.

39.   Θέματα σχετικά με την εποπτεία των διαδικασιών εσωτερικών υποθέσεων και προληπτικών ελέγχων, δεοντολογίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας. 

 

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις ασκούνται από αυτούς και μόνο στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός τους για οποιοδήποτε λόγο, ασκούνται από τον Πρύτανη, χωρίς αυτό να συνιστά παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση σε Αντιπρύτανη.

Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη:

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, ο Πρύτανης αναπληρώνεται κατά σειρά, από:

  • τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
  • τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, εφόσον και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
  • την Αντιπρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας.