Πρυτανεία

Πρύτανης

Γεώργιος Θ. Παπαδούλης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος

Ο Πρύτανης εκχωρεί αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Πρύτανη:

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού

Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος

 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης

Μαρία Καψοκεφάλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

 

 

Γραμματεία Πρυτανείας & Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού :

Πρωτεκδίκου Γωγώ, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4802, φαξ: 210-346 0885, e-mail: ginap@aua.gr

 

Γραμματεία Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης & Αναπλ. Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης:

Νικολάου Σοφία, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4905, φαξ: 210-529 4846 e-mail: sophianikol@aua.gr

 

 

Αρμοδιότητες Αναπληρωτών Πρύτανη

Ο Πρύτανης μεταβιβάζει στους Αναπληρωτές Πρύτανη τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Α. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη, Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Ζωγραφάκη τις αρμοδιότητες που αφορούν:

Ι. Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών, την επίβλεψη των εν εξελίξει πάσης φύσεως έργων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ιδρύματος που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ:

 • Τις συμβάσεις προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΓΠΑ και τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων χρηματοδότησης.
 • Τις συμβάσεις με τους πάσης φύσεως συνεργάτες των επιστημονικών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετικού θέματος με τις συμβάσεις αυτές.
 • Τα οικονομικά θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, IAESTE κ.α.

II. Τα οικονομικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Δικτύων-Διαδικτύου.

III. Τις πράξεις περικοπής αποδοχών του προσωπικού.

IV. Τα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Β. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Επαμεινώνδα Παπλωματά τις αρμοδιότητες που αφορούν:

Ι. Την οργάνωση και εποπτεία λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων καθώς και:

 • Τα προγράμματα σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 • Την οργάνωση και εποπτεία της ΜΟΔΙΠ.

II. Την οργάνωση και εποπτεία των σπουδών Α, Β και Γ κύκλου και ειδικότερα:

 • Τον ορισμό διδασκόντων, τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και των εξεταστικών περιόδων.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
 • Τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών.
 • Τις εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή πάσης φύσεως πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και διδακτικών βοηθημάτων σε εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
 • Την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Τις συμφωνίες ανταλλαγών και την εποπτεία εφαρμογής των συμφωνιών όλων εν γενεί των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως τα Erasmus+, IAESTE κ.α.
 • Τις συμβάσεις με υποτρόφους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

III. Την οργάνωση και εποπτεία όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και τα παρακάτω:

 • Τα θέματα υπηρεσιακών μεταβολών των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και του διοικητικού προσωπικού.
 • Τη χορήγηση αδειών απουσίας κανονικών, συνεδρίων, θερινών διακοπών των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού καθώς και την έγκριση των μετακινήσεων.

IV. Την οργάνωση και εποπτεία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης.

V. Τα θέματα Ακαδημαϊκής Ηθικής και Δεοντολογίας και την εποπτεία της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας.

 

Γ. Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου τις αρμοδιότητες που αφορούν:

Ι. Τα θέματα Φοιτητικής Μέριμνας και ειδικότερα:

 • Την εποπτεία του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας.
 • Την εποπτεία του θεσμού του Συμβούλου του Φοιτητή.
 • Τις κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές: Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σίτιση, στέγαση και μεταφορά φοιτητών σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 • Την εποπτεία θεμάτων συμβουλευτικής.
 • Τις ρυθμίσεις για ειδικές ομάδες φοιτητών.
 • Τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές μετά από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 • Τις πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες ομάδων φοιτητών.
 • Την οργάνωση ομάδων εθελοντισμού.

II. Τη σύναψη ακαδημαϊκών συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

III. Τα θέματα Διασύνδεσης και ειδικότερα:

 • Τα προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης
 • Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τα θέματα που αφορούν στην σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.
 • Τη στρατηγική επικοινωνίας του Πανεπιστημίου και τα θέματα προβολής και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τα μέλη του, τους αποφοίτους του και την κοινωνία.

IV. Την εποπτεία του γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΓΠΑ.

V. Τις επώνυμες έδρες.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 815/Β/07/05/15 :

Τον Πρύτανη, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού, Καθηγητής Επαμεινώνδας Παπλωματάς, και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει κατά σειρά η Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου και ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης.