Πρυτανεία

Πρύτανης

Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας στο Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

   

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Νικόλαος Δέρκας, Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

   

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Καθηγητής, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος

   

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

 

Γραμματεία Πρυτανείας Και Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:

Μαυραγάνη Κατερίνα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210 529 4802, φαξ: 210 3460885, e-mail: katerina@aua.gr

 

Γραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Και Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης:

Νικολάου Σοφία, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ: 210 529 4905, fax: 210 5294846, e-mail: sophianikol@aua.gr

 

 

Ο Πρύτανης σύμφωνα με την 7034/12.9.2018  το ΦΕΚ 4205/25-09-2018 αποφασίζει τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων ως ακολούθως:

Α. Στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη τις αρμοδιότητες που αφορούν:

 1. Την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
 2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ.Π.Α.
 3. Την Αντιπροεδρία του Ειδικού Ταμείου.
 4. Θέματα σχετικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου, τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις χορηγίες.
 5. Θέματα Δημοσίων Σχέσεων.
 6. Τη λειτουργία του Τμήματος Δικτύων- Διαδικτύου.
 7. Την οργάνωση και  εποπτεία της Βιβλιοθήκης.
 8. Θέματα καθαριότητας και φύλαξης του Ιδρύματος.
 9. Θέματα λειτουργίας του εστιατορίου.
 10. Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 11. Την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων σύμφωνα με τις αποφάσεις  των αρμοδίων οργάνων.
 12. Την υπογραφή Πράξεων Περικοπής αποδοχών του προσωπικού.
 13. Θέματα  υγιεινής και ασφάλειας.
 14. Ορισμό επιτροπών διαγωνισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/11 και άλλες σχετικές διατάξεις.

Β. Στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας  Νικόλαο Δέρκα, o οποίος και προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες που αφορούν:

 1. Την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
 2. Την Εποπτεία για  την οργάνωση και λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Την Εποπτεία για  την οργάνωση και λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 4. Τον Συντονισμό της Επιτροπής για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού και του Οργανισμού.
 5. Θέματα για το σχεδιασμό και την εποπτεία των δράσεων του Ιδρύματος σχετικά με το ΔΑΣΤΑ (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Διασύνδεσης).
 6. Τις συμφωνίες ανταλλαγών και την εποπτεία εφαρμογής των συμφωνιών όλων εν γένει των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Εrasmus+ στο οποίο ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος ,ΙΑΕSTΕ κ.α.
 7. Τη σύναψη ακαδημαϊκών συνεργασιών με Ιδρύματα και Φορείς της Ημεδαπής και Αλλοδαπής σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, των δράσεων εξωστρέφειας και των εν γένει διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου.
 8. Τις εκπαιδευτικές άδειες και εν γένει άδεις απουσίας, και  μετακίνησης μελών ΔΕΠ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού.
 9. Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού.
 10. Τα προγράμματα σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 11. Θέματα  Φοιτητικής Μέριμνας που αφορούν κυρίως στη σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, συμβουλευτική φοιτητών, υποτροφίες, βραβεία, μεταφορά φοιτητών  για εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά από σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, καθώς και θέματα σχετικά  με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες και υπεύθυνος λειτουργίας του Γυμναστηρίου.
 12. Την οργάνωση και την εποπτεία σπουδών Α, Β και Γ κύκλου και ειδικότερα :
  • α) Τον ορισμό διδασκόντων, τη διάρκεια ακαδημαϊκού έτους και εξεταστικών περιόδων.
  • β) Την εποπτεία του Γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας.
  • γ) Τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις  φοιτητών.
  • δ)Τις εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή πάσης φύσεως πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και διδακτικών βοηθημάτων σε εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
  • ε)Την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.
 13. Θέματα σχετικά με τη σχεδίαση και λειτουργία της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων.

Γ. Στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Σταύρο Ζωγραφάκη τις αρμοδιότητες που αφορούν:

 1. Την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς του  στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
 2. Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) με τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 55 και 87 του ν. 4485/2017.
 3. Την Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
 4. Θέματα Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Συμβουλευτικής.

 

Ο Πρύτανης προεδρεύει της ΜΟ.ΔΙ.Π. και παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Πρύτανης, Σπυρίδων Κίντζιος έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται με την αρ.7034/12.9.2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 4202/2018) απόφαση σε Αντιπρύτανη.
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις ασκούνται από αυτούς και μόνο στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος τους για οποιοδήποτε λόγο, ασκούνται από τον Πρύτανη, χωρίς αυτό να συνιστά παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, ο Πρύτανης αναπληρώνεται από:

 • τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
 • τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και εφόσον και αυτός κωλύεται από
 • τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.