Πλαίσιο λειτουργίας-Εσωτερικός Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ – ΓΠΑ, ΦΕΚ 6354/06.11.2023/τ.Β΄

Θεσμικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ, Ν. 4957 Άρθρο 112-123 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022)

Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ – ΓΠΑ, ΥΑ 85595/Ζ1/08-06-2018 (ΦΕΚ 2102/τ.Β΄-08-06-2018)

Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ,  Άρθρο 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’)