Πλαίσιο λειτουργίας-Εσωτερικός Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εδώ  μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

N.4957/22 (ΦΕΚ Α 141-21.7.22, Άρθρα 112-123)

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 458 παρ. 2 του ν. 4957/2022 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄», «Τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ υποχρεούνται να εκδώσουν τον Κανονισμό του άρθρου 119 το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμοί διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος».