Διά Βίου Μάθηση

Η αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης

  • Η ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση των προσόντων ενός επαγγελματία και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως από το παραδοσιακό μοντέλο της τυπικής εκπαίδευσης και απαιτούν ευέλικτες μορφές μάθησης (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
  • Η αντιμετώπιση του σύγχρονου αναλφαβητισμού ο οποίος απειλεί την κοινωνική συνοχή, η διαμόρφωση ενεργών πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη με ισότητα ευκαιριών.
  • Η ύπαρξη διεθνούς υψηλού ανταγωνισμού στο χώρο της αγοράς εργασίας.
  • Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων και εργασιακών θέσεων.

 

Η αναγκαιότητα της Επιμόρφωσης

  • Η ταχύτητα με την οποία η γνώση παράγεται, εξελίσσεται, διαχέεται, απαξιώνεται, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από άλλη, αλλά και η ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας.
  • Το ιεραρχικά δομημένο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι αδύνατον να καλύψει όλο το φάσμα των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε κάθε επαγγελματίας να ασκήσει αποτελεσματικά το έργο του.