Γραφείο Ξένων Γλωσσών

Ο ρόλος του Γραφείου Ξένων Γλωσσών του ΓΠΑ είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο ΓΠΑ με στόχο την πιο αποτελεσματική ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα και την παροχή ευρύτερων δυνατοτήτων χρήσης της ξένης γλώσσας ως εργαλείο στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο ΓΠΑ είναι η Aγγλική  και διδάσκεται στα έξι πρώτα εξάμηνα φοίτησης ως υποχρεωτικό μάθημα (Πρυτανικό Συμβούλιο του ΓΠΑ (Συνεδρία:13/9/94) και αποφάσεις της Συγκλήτου 152/28.5.92 και 166/13.7.93, 479/06.07.2015 603/10.04.2023). Δεν απονέμεται πτυχίο σε τελειοφοίτους εάν δεν έχει κοινοποιηθεί στη Γραμματεία του Ιδρύματος επάρκεια στο μάθημα της ξένης γλώσσας.  Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα της ξένης γλώσσας σε όσους φοιτητές προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.