Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συσταθεί αυτοτελές «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» (ΦΕΚ Β 2513/14.06.2021) και αποτελεί μέρος του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με απόφαση της Συγκλήτου του ΓΠΑ (Συνεδρία: 593/14.04.2022) έχει οριστεί ως Συνήγορος του Φοιτητή ο Ομότιμος Καθηγητής του ΓΠΑ κ. Πασχάλης Χαριζάνης.

Σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Θα επιδιώκεται η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος είτε με διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών, είτε με παρέμβαση στα αρμόδια όργανα. Kάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να απευθύνεται στο Συνήγορο. Η επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών με το Συνήγορο του Φοιτητή γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε τηλεφωνικά (τηλ. 210-5294579), είτε με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση synigorosfoititi@aua.gr. Το γραφείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη 13.00 με 16.00 και βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Ισαακίδη, γραφείο 4. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν και με τη Γραμματεία του Γραφείου στο τηλέφωνο 210-5294929 για μηνύματα.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ