Ανακύκλωση

Το Πανεπιστήμιο καλεί την φοιτητική κοινότητα να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ανακύκλωσης που υποστηρίζει όπως:

 

Ανακύκλωση συσκευασιών η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και το Δήμο Αθηναίων μέσω του οποίου έχουν εγκατασταθεί στο γήπεδο του Πανεπιστημίου 17 μπλε κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Στους κάδους αυτούς συλλέγονται χαρτόνια, πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες, αλουμίνιο και σιδερένιοι περιέκτες. Υπεύθυνος για την αποκομιδή και απομάκρυνση του υλικού που συγκεντρώνεται στους κάδους αυτούς είναι ο δήμος Αθηναίων.

 

Ανακύκλωση τηγανελαίων μέσα από  σύμβαση με την αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης τηγανελαίων «Revive A.E.» για τα τηγανέλαια τα οποία προκύπτουν κυρίως από τη λειτουργία του εστιατορίου. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί δεξαμενή χωρητικότητας 1100 lt στο χώρο τροφοδοσίας του εστιατορίου στην οποία απορρίπτονται τόσο τα τηγανέλαια του εστιατορίου όσο και τηγανέλαια τα οποία το προσωπικό και οι φοιτητές του Γ.Π.Α. μπορούν να φέρουν από το σπίτι τους. Από την ανακύκλωση των τηγανελαίων το Πανεπιστήμιο επωφελείται ποσότητα απορρυπαντικών η οποία αντιστοιχεί στο μισό της ποσότητας του αποδιδόμενου στην εταιρεία τηγανελαίου.

 

Ανακύκλωση χαρτιού για την οποία τους εσωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου έχουν εγκατασταθεί 40 περίπου κάδοι χωρητικότητας 340 lt στους οποίους το προσωπικό του Πανεπιστημίου απορρίπτει τα πάσης φύσεως χαρτιά που προκύπτουν κυρίως από την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι κάδοι αυτοί συλλέγονται από υπάλληλο του Πανεπιστημίου και συγκεντρώνεται σε προκαθορισμένο χώρο. Το σύνολο του χαρτιού που συλλέγεται μια φορά το μήνα περίπου πωλείται σε εταιρεία ανακύκλωσης χαρτιού. Η κατά μέσο όρο συγκέντρωση χαρτιού υπολογίζεται σε 1 tn το μήνα. 

 

Ανακύκλωση μετάλλων σε συνεργασία  με αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και ανακύκλωση μετάλλων. Το προσωπικό της συγκεκριμένης εταιρείας καθ’ υπόδειξη του προσωπικού του Πανεπιστημίου συλλέγει και απομακρύνει από τους χώρους του Πανεπιστημίου όλα τα παλαιά και άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα τα οποία συσσωρεύονται τόσο μέσα στα κτίρια όσο και στους υπαίθριους χώρους. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους του Πανεπιστημίου περίπου έντεκα (11) τόνοι άχρηστα μέταλλα η πώληση των οποίων έχει αποφέρει συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα στο Πανεπιστήμιο.

 

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε συνεργασία  με το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών «Ηλεκτροκύκλωση» μέσω του οποίου έχουν εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο 5 κάδοι συγκέντρωσης ηλεκτρικών συσκευών για τη συλλογή και την απομάκρυνση άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών.

 

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Λαμπτήρων σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών «Ηλεκτροκύκλωση Α.Ε.» για την ανακύκλωση παλαιών και κατεστραμμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου 7 κουτιά συλλογής λαμπτήρων τα οποία εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από προσωπικό της συγκεκριμένης εταιρείας.  Μέσα στο 2014 έχουν απομακρυνθεί περίπου 70 Kg κατεστραμένοι ηλεκτρικοί λαμπτήρες.

 

Ανακύκλωση φορητών Ηλεκτρικών Στηλών σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών «ΑΦΗΣ Α.Ε.» μέσω του οποίου έχουν εγκατασταθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου 7 δοχεία συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών. Κατά τη διάρκεια του 2014 έχουν διατεθεί περίπου 60 Kg ηλεκτρικών στηλών. Ανακύκλωση Μπαταριών σε συνεργασία με  το συλλογικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου – οξέως αυτοκινήτου (αυτοκινήτου) «Rebattery Α.Ε.» Οι συσσωρευτές μολύβδου – οξέως που για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο και πρέπει να απορριφθούν, συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα συλλέγονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία και διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του 2014 έχουν διατεθεί περίπου 270 Kg μπαταρίες μολύβδου – οξέως.

 

Ανακύκλωση Μελανοδοχείων σε συνεργασία με την εταιρεία «Refill A.E.» για τη συλλογή και ανακύκλωση των κενών μελανοδοχείων που προκύπτουν από τη λειτουργία των εκτυπωτικών μηχανημάτων τόσο της διοίκησης όσο και των εργαστηρίων. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί 7 σημεία συλλογής μελανοδοχείων στο Πανεπιστήμιο και κατά τη διάρκεια του 2014 έχουν συλλεγεί περίπου 250 κενά μελανοδοχεία από τους χώρους του Πανεπιστημίου.

 
Περισσότερες Πληροφορίες :
Κ. Γ. Μακρής, ΠΕ Γεωπόνων,  τηλ: 529 4989, e-mail: gmakris@aua.gr