Σκοπός Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας.

 

Οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι κάτωθι:

 

  • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων. 
  • Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
  • Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς.
  • Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
  • Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Πιστοποίηση Προσόντων.