Συμβουλευτική Υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες γενικής συμβουλευτικής  

Μέσα από ατομικές και μικροομαδικές συναντήσεις με συμβούλους, δίωρα σεμινάρια/εκδηλώσεις και σχετικά πεδία στην ιστοσελίδα του, οι φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων ΑμΕΕΑ και ΑμεΑ) μπορούν να ωφεληθούν από γενικές και ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού όπως ενδεικτικά: η μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, το άγχος εξετάσεων, η σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας κα.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:
Τσούρου Βιργινία
Τηλ: 210 529 4817-18
E-mail: career@aua.gr 
Ιστοσελίδα: www.career.aua.gr

 

Σύμβουλοι σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι Καθηγητές ή Λέκτορες του ΓΠΑ που παρέχουν στους φοιτητές υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υποστήριξης με έμφαση σε θέματα σπουδών και φοίτησης.Στόχος των Συμβούλων Σπουδών είναι:

  • η ενημέρωση των φοιτητών για τη συνολική λειτουργία του ΓΠΑ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
  • η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή ζωή,
  • η υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραμματείες Τμημάτων