ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.).  Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.  είναι αρμόδια σύμφωνα με το  ν. 4009/2011  (άρθρο 14), ιδίως, για :

  • την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  • την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  • το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
  • την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

 

Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ο Πρύτανης του Γ.Π.Α. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία ΜΟ.ΔΙ.Π.:  

Ντούκα Αλεξάνδρα , τηλ. 210 5294856,

Χιντιρίδου Ράνια, τηλ. 210 5294858

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: modip@aua.gr;

Ιστοσελίδα: https://modip.aua.gr