ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάθε Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Για τον ως άνω σκοπό, υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς και η οργάνωση, η δομή και η λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Γ.Π.Α. περιγράφονται στο ΦΕΚ 1321/18.04.2018. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (550/4.2.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 13, (παρ. 2, εδάφιο ιβ’) και άρθρο 83, (παρ. 5), του ν. 4485/2017, όπως αυτές ισχύουν.

 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι οι ακόλουθες:

  • Η ανάπτυξη συγκεκριμένης Πολιτικής, Στρατηγικής καθώς και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος,
  • Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος,
  • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων, των Ομάδων ΟΜΕΑ και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος,  και
  • Η υποστήριξη των διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των Αρχών, Κατευθύνσεων και Οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.

 

Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο  πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ -πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έλαβε πιστοποίηση, με πεδίο εφαρμογής την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και της εν γένει διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, ήτοι από 14.11.2019 έως και 13.11.2024.

 

Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας του Γ.Π.Α. Καθηγητής κ. Εμμανοήλ Φλεμετάκης

 

Τμήμα Γραμματείας ΜΟ.ΔΙ.Π.:  

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Ντούκα Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4856, e-mail: alexnt@aua.gr

Προσωπικό:

Κουτεντάκης Βασίλειος, ΠΕ Γεωπόνων τηλ. 210 5294858, e-mail: koutentakis@aua.gr

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: modip@aua.gr;

Ιστοσελίδα: https://modip.aua.gr