Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και γιατί να το παρακολουθήσω;

Η διάδοση του όρου Δια βίου Μάθηση πραγματοποιήθηκε αρχικά από την Unesco κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Πρόκειται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας ικανής να ανταποκριθεί σε επαγγελματικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το παραδοσιακό μοντέλο της τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως όλο το φάσμα των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται πια από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες. Για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών, τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης εντάχθηκαν και σε άλλους φορείς πλην της βασικής και τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό την συνεχή απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο επιτρέπει στο ενήλικο άτομο να εμπλουτίσει και να εξελίξει τα επαγγελματικά και κοινωνικά του προσόντα σε όλη την διάρκεια της ζωής του ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου ή αντικειμένου εκπαίδευσης, δίνοντάς του έτσι πρόσβαση σε μια ες αεί διαδικασία μάθησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» στην Ιστοσελίδα του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ https://kedivimaua.gr/,  ή/και απευθείας στις ιστοσελίδες των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

2. Πως επιλέγεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ;

Όλα τα προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΓΠΑ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης υλοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους.

 

3. Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης/ολοκλήρωσης;

Εφόσον το πρόγραμμα ολοκληρωθεί με επιτυχία απονέμεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ανάλογο με τη φύση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κατάρτιση/Επιμόρφωση) και τον τρόπο υλοποίησής του (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό). Υπεύθυνος για την άρτια διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο αντίστοιχος Επιστημονικός ή Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ο οποίος βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Σε περιπτώσεις όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης βάσει των όρων που τίθενται από το ίδιο το πρόγραμμα.

 

4. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική; Υπάρχει όριο απουσιών;

Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του κάθε προγράμματος (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό) εφαρμόζονται αντίστοιχοι μέθοδοι που εξασφαλίζουν την παρουσία των εκπαιδευομένων. Κατά την υλοποίηση δια ζώσης διδασκαλίας τηρούνται παρουσιολόγια εκπαιδευομένων βάσει του ωρολογίου προγράμματος, ενώ στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η μέθοδος υλοποίησης είναι σχεδιασμένη με τρόπο που βεβαιώνει την ορθή παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους. Στον οδηγό σπουδών, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του κάθε προγράμματος καθορίζονται οι ακριβείς όροι και το όριο των απουσιών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

5. Σε ποια επιστημονικά πεδία και αντικείμενα παρέχονται προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης;

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ θα παρέχει έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Οι κύριοι τομείς είναι οι εξής:

 • Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής με όλες τις συναφείς δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν
 • Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής με έμφαση στον τομέα των τροφίμων, των ποτών,  των καλλυντικών και της ενέργειας
 • Τριτογενής Τομέας με έμφαση:
 • Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας
 • Στον τομέα της Αξιοποίησης και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, της Γεωργικής Μηχανικής, των έγγειων βελτιώσεων  και της Γεωργίας Ακριβείας
 • Στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων καθώς και Οργανισμών (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτών)
 • Στην Οικονομία, στα  Χρηματοοικονομικά, στην Λογιστική και στο Marketing
 • Στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Στις Επιστήμες Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στην Διαχείριση του Πολιτιστικού και Τουριστικού Πλούτου (Αγροτουρισμός)
 • Στην Πιστοποίηση και Ποιοτικό Έλεγχο
 • Στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Κλιματική Αλλαγή και στο Περιβάλλον
 • Στην Ασφάλεια των τροφίμων
 • Στην Γεω-Πληροφορική και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Στην ανακύκλωση
 • Στην γαστρονομία, γευσιγνωσία, στην υγιεινή διατροφής και στην οινογνωσία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» στην Ιστοσελίδα του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ https://kedivimaua.gr/

 

6. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να καταρτιστούν σε νέες γνώσεις ή δεξιότητες ή να βελτιώσουν/εξελίξουν δεξιότητες και γνώσεις που ήδη κατέχουν. Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν κατά κανόνα απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με εξαίρεση τα προγράμματα που εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Στον οδηγό σπουδών, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του κάθε προγράμματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται, στο εκάστοτε πρόγραμμα, αξιολογούνται με βάση τα παραπάνω γενικά κριτήρια αλλά και τα ειδικά όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό σπουδών του κάθε προγράμματος.

 

7. Ποιες είναι οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων;

Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

 • Δια Ζώσης, είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες.
 • Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

8. Που πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Σε δομές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Αθήνα, στα Σπάτα, στην Αλίαρτο, στην Κωπαΐδα, στην Θήβα, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι) καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και την εντοπιότητα των καταρτιζόμενων.

 

9. Τηρείται Μητρώο Εκπαιδευτών στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.);

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΓΠΑ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιοποιούνται και εξωτερικοί εκπαιδευτές. Για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με ευθύνη του Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Το Μητρώο παραμένει συνεχώς ανοικτό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των προγραμμάτων και να βελτιώνεται διαρκώς το εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω του εμπλουτισμού του Μητρώου. Στο πεδίο «Μητρώο Εκπαιδευτών» της ιστοσελίδας καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό.

 

10. Ποια είναι η πολιτική για τα τέλη φοίτησης των προγραμμάτων;

Τα τέλη φοίτησης καθορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε προγράμματος μετά από σχετική μελέτη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος που τους ενδιαφέρει.

 

11. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για κάποιο πρόγραμμα;

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να βρείτε το πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» της ιστοσελίδας  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ https://kedivimaua.gr/, ώστε να επικοινωνήσετε απευθείας με συνεργάτες που προγράμματος αυτού.