Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

 

1. Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

 

2. Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

  • Τον Πρόεδρο
  • Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές του ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ, αποτελείται από τους παρακάτω εκπροσώπους των Σχολών:

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τακτικό μέλος, Οικονόμου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος, Ρούσσος Πέτρος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Σχολή Επιστημών των Ζώων

Τακτικό μέλος, Μπαλάσκας Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Παππάς Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής

 

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Τακτικό μέλος, Μπαζιώτης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Φουντάς Σπυρίδωνας, Αναπλ. Καθηγητής

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τακτικό μέλος, Αλέξανδρος Κουτσούρης, Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Ρεζίτης Αντώνιος, Καθηγητής

 

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τακτικό μέλος, Δροσινός Ελευθέριος, Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Πανάγου Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Τακτικό μέλος, Ντούνη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος, Θηραίου Τριάς, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Τη Διευθύντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Πλέσσα Μαίρη, Διοικητικός 

 

3. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών.