Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ανάλογα με τη μέθοδο υλοποίησής τους, μπορεί να είναι:

 

  • Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων.
  • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Tο εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.