Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη:

Χατζημπάρμπα Ελισσάβετ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ: 210-529 4943, e-mail: elizah@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

Tμήμα A' Προσωπικού

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη, διορισμό ή πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, μετάκληση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση.

 

Προϊσταμένη:

Ζορμπά Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ: 210-529 4881, e-mail: izorba@aua.gr

Προσωπικό:

 • Αρφάνη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210 529 4882, e-mail: m. arfani@aua.gr
 • Ζαχείλα Αναστασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4893, e-mail: anzacheila@aua.gr
 • Μιχαηλίδου Σοφία, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, τηλ.: 210-529 4893, e-mail: smichail@aua.gr 

 

Tμήμα B' Oργάνωσης & Tεκμηρίωσης

Το Τμήμα επεξεργάζεται προτάσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος και τη σύσταση Συμβουλίων και Επιτροπών, καθώς και στοιχεία για τις ανάγκες του Ιδρύματος σε θέσεις προσωπικού. Επίσης, συγκεντρώνει, ταξινομεί και αναλύει στατιστικά στοιχεία.

 

Προϊσταμένη:

Σούντα Παναγιώτα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4979, email: psanagn@aua.gr 

Προσωπικό:

 • Πρίτη Αικατερίνη, ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, τηλ: 210-529 4986, e-mail: kpriti@aua.gr
 • Πρωτεκδίκου Γωγώ, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ: 210 529 4977 , e-mail: ginap@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Πανεπιστημιακών Aρχών και Oργάνων

Το Τμήμα μεριμνά για τη συγκρότηση των μονομελών και συλλογικών οργάνων, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών αρχών και του Προϊσταμένου Γραμματείας.

 

Προσωπικό:

 • Μαυραγάνη Κατερίνα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210 529 4802,  e-mail: katerina@aua.gr
 • Νικολάου Σοφία, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ: 210-529 4905, e-mail: sophianikol@aua.gr

 

Tμήμα Δ' Διοικητικής Mέριμνας

Το Τμήμα τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Φροντίζει για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και για τη διοικητική υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων.

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Αρμενάκη Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4902, e-mail: gorgiarmenaki@aua.gr

Προσωπικό:

Μουστάκα Μαρία, ΥΕ Επιμελητών, τηλ.: 210-529 4903, email: mmoustaka@aua.gr

 

Γραφείο Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Εκλογών Μελών ΔΕΠ

Πανούσου Ευανθία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 210-529 4843, e-mail: e.panousou@aua.gr

 

Θυρωρείο

 • Τσαβαλά Παρασκευή, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών), τηλ.: 210 529 4995,  e-mail: ptsavala@aua.gr
 • Τσαβαλάς Κωνσταντίνος, ΥΕ Επιμελητών, τηλ.: 210-529 4995

Προσωπικό Καθαριότητας

 • Γεωργοπούλου Άννα, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210-529 4995
 • Τσίκα Νίκη, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210-529 4995

Φύλακες

 • Βλαχογιάννης Ηλίας, ΔΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Κότσαρης Ανδρέας, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, τηλ.: 210-529 4200
 • Παπαδόπουλος Γρηγόριος, ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Πασσαρής Κωνσταντίνος, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Σύρος Νικόλαος, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4300

 

Οδηγός

 • Ζαφείρης Αριστείδης, ΔΕ Οδηγών, τηλ.: 210-529 4802
 • Κόρμπος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών, τηλ.: 210-529 4802
 • Στιακάκης Αλέξανδρος, ΔΕ Οδηγών, τηλ.: 210-529 4802