Εθελοντισμός

Στην παρούσα συγκυρία αναδύεται η ανάγκη της ανάληψης δράσεων εθελοντισμού από το ΓΠΑ που αφορούν σε μείζονα κοινωνικά και άλλα ζητήματα, όπως το προσφυγικό.

Επιπλέον από πολλά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, ιδιαίτερα φοιτητές, διατυπώνεται η επιθυμία της προσφοράς στο ΓΠΑ των ταλέντων τους μέσα από δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υπάρχουσες δομές ή προγράμματα σπουδών και αφορούν στη γεωπονική επιστήμη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό ή στην καθημερινότητά μας στο ΓΠΑ, “το σπίτι μας”. 

Οι δράσεις εθελοντισμού, με τις προϋποθέσεις σχεδιασμού, συντονισμού, προσεκτικής υλοποίησης, και δημοσιοποίησης, μπορούν να αποτελέσουν για το ΓΠΑ και τα μέλη του ένα κεφάλαιο σημαντικό το οποίο θα δώσει επιπλέον αξία στις σπουδές μας και στον κοινωνικό μας ρόλο.

Με αυτές τις σκέψεις, με απόφαση της Συγκλήτου θεσμοθετήσαμε Ομάδα Εθελοντισμού (Ομ.Εθ.) στο ΓΠΑ.  Οι βασικές αρχές και οι κανόνες λειτουργίας της Ομ.Εθ. περιγράφονται εδώ.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: volunteer@aua.gr  , studvolunteer@aua.gr