Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου

Από τις αρχές του έτους 1997, δημιουργήθηκε το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του Γ.Π.Α.(Τ.Δ.Δ.), το οποίο στελεχώθηκε με επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προηγμένων Υπηρεσιών Τηλεματικής» στο Πανεπιστήμιο μας στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους οι οποίοι τέθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ήταν η επέκταση του τηλεματικού δικτύου του Γ.Π.Α., η αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών, η ανάπτυξη και η διάχυση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών διαχείρισης της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η ενίσχυση των εκπαιδευτικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ικανοποιήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας και πληροφόρησης της ακαδημαϊκής κοινότητας, βελτιώθηκαν οι διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος, κατέστη αποτελεσματικότερη η πρόσβαση σε προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με άλλα Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμούς και Ινστιτούτα. Οι στόχοι αυτοί διαρκώς επικαιροποιούνται, επεκτείνονται, προσαρμόζονται και αναβαθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Σήμερα, το σύνολο του επιστημονικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου καθώς και το σύνολο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο σε βασικές όσο και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες καθώς και σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι υπηρεσίες καταλόγου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενίας δυναμικών δικτυακών τόπων, ιστολογίων, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, πλατφόρμα ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, ψηφιακού αποθετηρίου, υπηρεσίες εκπομπής βίντεο και ήχου τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και κατ' απαίτηση. Ακόμη βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σπουδών αλλά και πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης διοικητικών εφαρμογών όπως, μεταξύ άλλων,  είναι το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, οι οικονομικές υπηρεσίες, η μισθοδοσία και η διαχείριση προσωπικού. Μέσω της χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, το διαβαθμισμένο διοικητικό προσωπικό, οι γραμματείες των Σχολών - Τμημάτων αλλά και το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μπορεί να διαχειριστεί όλες τις λειτουργίες οι οποίες αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγραφές φοιτητών, οι εγγραφές εξαμήνων, οι δηλώσεις μαθημάτων, η υποβολή βαθμολογιών, η έκδοση πιστοποιητικών και καταστάσεων, η διαχείριση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, οι δηλώσεις συγγραμμάτων και πολλές άλλες λειτουργίες.     

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από το Γ.Π.Α. υπηρεσίες πληροφορικής και δικτύων, γίνεται μέσω της χρήσης ενός μοναδικού κωδικού πρόσβασης ο οποίος παρέχεται στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών από το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του Γ.Π.Α. Το προσωπικό του Τ.Δ.Δ., με την τεχνογνωσία την οποία διαθέτει, αποτελεί τον πυρήνα της τεχνικής υποστήριξης αλλά και του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Ο πάροχος υπηρεσιών δικτυακής διασύνδεσης του Γ.Π.Α. είναι η εταιρεία Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ενώ η ταχύτητα πρόσβασής του Γ.Π.Α. στο διαδίκτυο είναι της τάξης του 1 Gbps.  

 

Διοικητικός Υπεύθυνος:

Παπαδάς Χρήστος, Αναλυτής Η/Υ, τηλ.: 210-529 4915, φαξ: 210-529 4890, e-mail:  webmaster@aua.gr

 

Διοικητική & Οικονομική Υποστήριξη Τμήματος

Πλέσσα Μαίρη,  τηλ.: 210-529 4885, φαξ: 210-529 4890, e-mail:  mplessa@aua.gr

 

Υπεύθυνη Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων προς Παν. Κοινότητα ΓΠΑ mail2aua@aua.gr 

Υπεύθυνη Μέριμνας για ανάρτηση Εκδηλώσεων, Ειδήσεων στην Ιστοσελίδα του ΓΠΑ enews@aua.gr

Υπεύθυνη Εποπτείας για ενημέρωση περιεχομένου Ιστοσελίδας ΓΠΑ  webupdate@aua.gr

Υπεύθυνη Διαχείρισης Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης ΓΠΑ (FB, Insta, In)

 

Προσωπικό:

  • Βελάγκος Ιωάννης, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4887, φαξ: 210-529 4890, e-mail: gvelagos@aua.gr
  • Γκίκας Στέφανος, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4888, φαξ: 210-529 4890, e-mail: stefanos@aua.gr
  • Δαλιάνη Καίτη, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4889, φαξ: 210-529 4890, e-mail: kate@aua.gr
  • Λεκατσάς Αλέξανδρος, Αναλυτής Η/Υ, τηλ.: 210-529 4886, φαξ: 210-529 4890, e-mail: alex@aua.gr
  • Μούρτος Παναγιώτης, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4990, φαξ: 210-529 4890, e-mail: takism@aua.gr

 

Ιστοσελίδα: http://tdd.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mplessa@aua.gr

Έντυπα ΤΔΔ