Διεθνές & Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Το Διεθνές Πλαίσιο

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής αλλά και της Εθνικής πολιτικής. Συμπεριλαμβάνει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και όλες τις μορφές μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί (UNESCO) θέτουν ως στόχο της Δια Βίου Μάθησης όχι μόνο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, αλλά και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Όπως αναφέρεται σε κείμενο της UNESCO η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά: «ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οποιασδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές, είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ως «εκπαίδευση που αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων». Μ’ αυτή την έννοια η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αποβλέπει στη διατήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τον εμπλουτισμό της εργασιακής ικανότητας όσων είναι ενταγμένοι στο σύστημα απασχόλησης, είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόμενοι, εξαιτίας ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών ή τεχνολογικών αλλαγών, ανακατατάξεων και εκσυγχρονισμών.

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Οι αποφάσεις πολιτικής που λαμβάνονται κατά καιρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνουν το γενικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων κινούνται οι Εθνικές πολιτικές στο συγκεκριμένο τομέα. Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει της δια βίου μάθησης αποτελούν τα έγγραφα και οι αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα πεδία πολιτικής:

Ειδικότερα το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με ορίζοντα το 2020, αφορά τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και της κινητικότητας.

Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στρατηγικός στόχος 3: Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε ένας από τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούν τα Κράτη μέλη και οι οποίες παρακολουθούνται μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και μέσω συγκεκριμένων δεικτών. Σημαντικό τμήμα των δράσεων αυτών ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Κ.Τ. αλλά και των άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτεί απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.