Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜ)

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - The Hellenic Qualification Framework (ΕΠΠ-NQF).

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

UNESCO - Institute for Lifelong Learning (UIL)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)

Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πύλη για την Ευρωπαϊκή Ανοικτή Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ)