Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προβλήματα της γεωργίας των διαφόρων περιοχών της χώρας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο. Πραγματοποιείται επίσης, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Η πρακτική άσκηση είναι τετράμηνη και ασκείται  από τους φοιτητές 6ου, 8ου  εξαμήνου στις θερινές διακοπές των μαθημάτων, (Ιούλιο και Αύγουστο) σε δύο διαδοχικά έτη. Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής άσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Μέρος της πρακτικής άσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των φοιτητών και κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο της πρακτικής εξάσκησης, μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Κάθε φοιτητής στο τέλος κάθε διμήνου πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση πρακτικής άσκησης
  • Ημερολόγιο εργασιών θεωρημένο από τον φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής του άσκησης
  • Έκθεση σχετική με την εμπειρία και γνώση που απέκτησε κατά το δίμηνο.

Το Ημερολόγιο εργασιών και η Έκθεση αξιολογούνται από τον επιβλέποντα επιστημονικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης

τηλ.: 210-529 4825, φαξ: 210-529 4825

 

Ιστοσελίδα: http://traineeship.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: praktikiaskisi@aua.gr