Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προβλήματα της γεωργίας των διαφόρων περιοχών της χώρας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο. Πραγματοποιείται επίσης, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Η πρακτική άσκηση είναι τετράμηνη και πραγματοποιείται από τους φοιτητές 3ου και 4ου έτους  (6ου και 8ου εξαμήνου), 10 εξαμήνου και επί πτυχίω, οι οποίοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο δίμηνη πρακτική άσκηση (σε δύο διαδοχικά έτη) ή συνεχόμενη. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές 3ου και 4ου έτους  (6ου και 8ου εξαμήνου),  μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική μετά την λήξη της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου . Μέρος της πρακτικής άσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των φοιτητών και κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο της πρακτικής εξάσκησης, μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πρώτο δίμηνο της πρακτικής άσκησης αφιερώνεται στην απόκτηση εμπειρίας στην γεωργική πράξη και πραγματοποιείται εκτός Ιδρύματος. Το δεύτερο δίμηνο της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνεται σε εργαστήρια και φροντιστήρια του Ιδρύματος εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για παροχή εμπειρίας και γνώσης. Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής άσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Κάθε φοιτητής στο τέλος κάθε διμήνου πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση πρακτικής άσκησης
  • Ημερολόγιο εργασιών θεωρημένο από τον διευθυντή του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής του άσκησης
  • Έκθεση σχετική με την εμπειρία και γνώση που απέκτησε κατά το δίμηνο.

Το Ημερολόγιο εργασιών και η Έκθεση αξιολογούνται από τον επιβλέποντα επιστημονικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: e-mail: foitmerimna@aua.gr   Τηλ.210 5294929, 210 5294916

 

 

Εναλλακτικά υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Π.Α.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους άσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», αποκλειστικά και μόνο σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ανά περιόδους, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εκδίδει ανακοινώσεις για τις προσφερόμενες θέσεις ανά Τμήμα Σπουδών και εξάμηνο, τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr/

Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη  και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25 E-mail: praktiki-espa@aua.gr  Ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Ανάπλ. Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κ. Παπαδάκης Ιωάννης (papadakis@aua.gr).

Περισσότερα..

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εξωτερικό μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS, θα συνεννοηθούν με το αρμόδιο Γραφείο που ασχολείται με τα θέματα αυτά, καθώς και με τον υπεύθυνο του Τμήματός τους.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.european.aua.gr και στο e-mail: european_pr@aua.gr, τηλ. 210 5294819 κα Θάνεια Αναστοπούλου.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ  Ι.A.E.S.T.E.

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγής φοιτητών (IAESTE), θα συνεννοηθούν με το αρμόδιο Γραφείο που ασχολείται με τα θέματα αυτά, καθώς και με τον υπεύθυνο του Τμήματός τους.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.european.aua.gr και στο e-mail: european_pr@aua.gr, τηλ. 210 5294819 κα Θάνεια Αναστοπούλου.

 

 

 

 

Συνημμένα: