Σύγκλητος

Σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’ / 21-7-2022) , η Σύγκλητος απαρτίζεται από:

Α) τον Πρύτανη

Β) τους Κοσμήτορες των Σχολών

Γ) τους Προέδρους των Τμημάτων

Δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον υπηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού, που αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4957/2022

Ε) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

 Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 0,5,  στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, με την υποχρέωση εκπροσώπησης κάθε κύκλου σπουδών, κατ’ ελάχιστον από έναν (1) φοιτητή. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονται από το Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4957/2022.

Οι Αντιπρυτάνεις μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4957/2022.

Η Σύγκλητος συνεδριάζει νόμιμα, ακόμη και αν δεν έχουν αναδειχθεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών  Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι..

Η Σύγκλητος έχει  όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.4 του Ν.4957/2022 καθώς και  στις επιμέρους διατάξεις του ανωτέρου νόμου όπως αυτές ισχύουν, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

 

Γραμματεία Συγκλήτου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Γούναρη Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού τηλ.: 210 5294838-4832

e-mail: senatesecr@aua.gr