Σύγκλητος

Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄/ 4-8-17) και τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄29-01-2019), η Σύγκλητος απαρτίζεται από:

 

Α) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Β) τους Αντιπρυτάνεις

Γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών

Δ) τους Προέδρους των Τμημάτων

Ε) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.

Στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.

Η) Τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ένταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου  και ως εισηγητή στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης έως τις 31.08.2024.

 

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.

Η Σύγκλητος έχει  όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ.2 του Ν.4485/2017 καθώς και  στις επιμέρους διατάξεις του ανωτέρου νόμου όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

 

Γραμματεία Συγκλήτου

Αναπλ. Προϊσταμένη:

Γούναρη Γεωργία, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού τηλ.: 210-529 4838, φαξ: 210-529 4832, e-mail: georgiag@aua.gr

Συνημμένα: