Σύγκλητος

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α΄/ 6-9-11), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/12 (ΦΕΚ 159 Α’/ 10-8-12) και τον 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α΄/ 30-01-2013) και ισχύει, η Σύγκλητος απαρτίζεται από:

 • τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
 • τους Κοσμήτορες των Σχολών
 • τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι 2 ανά Σχολή) με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη η οποία εκδίδεται άπαξ
 • έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων
 • έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού με διετή θητεία που συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού

 

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη, καθώς και ο γραμματέας του Ιδρύματος.

Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος
 • Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία
 • Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων
 • Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης
 • Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών
 • Η έγκριση των κανονισμών και του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου
 • Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης
 • Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον Οργανισμό και προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό
 • Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του Ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

 

Γραμματεία Συγκλήτου

Προσωπικό:

Γούναρη Γεωργία, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού τηλ.: 210-529 4832, φαξ: 210-529 4838, e-mail: georgiag@aua.gr