Σύνδεσμοι

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

ΑΣΕΠ

www.asep.gr

Για να δείτε την πιο ενημερωμένη λίστα αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα ΑΣΕΠ (www.asep.gr) -> Φορείς > Έντυπα-Διαδικασίες > Παραρτήματα > Απόδειξη Γλωσσομάθειας

 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης
 

 

CEFR: Common European Framework of Reference

Levels of Language Proficiency according to the Council of Europe

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

 

Ευρωπαϊκά Γλωσσικά Επίπεδα

EUROPASS – EUROPEAN LANGUAGE LEVEL

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΚΠγ - RCeL

http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/eggrafa-kpg

 

Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας

http://www.greeklanguage.gr/certification/

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών / ΕΚΠΑ

http://www.didaskaleio.uoa.gr/

 

Λεξικά  - Free dictionary sites

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.dictionary.com/

http://www.thefreedictionary.com/

http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/

https://www.merriam-webster.com/

http://www.yourdictionary.com/

 

Glossary of Agricultural Terms

https://agclass.nal.usda.gov/glossary_az.shtml

 

Glossary of terms related to the Common Agricultural Policy

https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_en