Οδηγός Ασφάλειας & Υγείας

Θεμελιώδεις αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι:

  • Η ανάπτυξη ενεργού και επιτελικού ρόλου της Διοίκησης
  • Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων και της εποικοδομητικής συνεργασίας τους με τη Διοίκηση και
  • Η διαρκής αξιολόγηση και η επανεξέταση.

Αρχή 1η :Η σαφής δέσμευση της Διοίκησης για προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, την καθιστά πρώτη στο να δίνει το καλό παράδειγμα και να επιδεικνύει εμπράκτως τον επιτελικό της ρόλο. Οφείλει να γνωρίζει και να παρακολουθεί με τρόπο προβλεπτικό, τη διαχείριση των κινδύνων κάθε εργασιακού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου (εργαστήρια, χώροι γραφείων, τυπογραφείο, εστιατόριο, χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων κα). Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιμέρους παραγόντων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη των κινδύνων είναι σαφώς καθορισμένοι και σχεδιασμένοι.

Αρχή  2η :Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία είναι θεμελιώδους σημασίας και βοηθά στην εδραίωση νοοτροπίας διαλόγου. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αποδέχονται τις ευθύνες που τους βαρύνουν όσον αφορά την τήρηση των κανόνων προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας τους και συνεργάζονται γόνιμα με τη Διοίκηση. Η συνεισφορά των εργαζομένων κρίνεται ιδιαίτερα πολύτιμη στην εκτίμηση των κινδύνων, στην ανάπτυξη πολιτικών και παρεμβάσεων και στη διατύπωση χρήσιμων παρατηρήσεων επί της παραγωγικής διαδικασίας που έχουν αναλάβει. Η συμμετοχή των εργαζομένων σε μια τέτοια διαδικασία ουδόλως παρακάμπτει το σύστημα εκπροσώπησής τους, αφού πρόκειται για δύο διακριτές οδούς.

Αρχή 3η : Η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων κάθε εργασιακού χώρου στο Πανεπιστήμιο, ο εντοπισμός και η επισήμανση των προβλημάτων και των κινδύνων που ελλοχεύουν σε αυτούς και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων είναι μια διαδικασία δυναμική, συλλογική και συμμετοχική. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί διαρκή αξιολόγηση και επανεξέταση με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 

Διοίκηση και εργαζόμενοι οφείλουν να υπακούουν σε οδηγίες που δίνουν οι υπεύθυνοι, γραπτές ή προφορικές για να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και να προφυλάσσουν τους άλλους, μη δημιουργώντας κινδύνους για αυτούς.