Κοσμητεία

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»   (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄ - Άρθρο 19). Η Σχολή απαρτίζεται από τα παρακάτω Τμήματα:

Ακόμη περιλαμβάνεται και το Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας  του Τμήματος θα καθορισθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.