Σχολή Επιστημών Τροφίμων & Διατροφής

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»   (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄ - Άρθρο 19). Η Σχολή αποτελεί βασική μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απαρτίζεται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

Τα Τμήματα αυτά θεραπεύουν, μέσα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα αντίστοιχα ευρύτερα επιστημονικά πεδία, με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την αύξηση του ειδικού βάρους της Ελλάδας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.