Εκτίμηση κινδύνων

Εκτίμηση κινδύνων

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα περικλείει κάποιο κίνδυνο για την υγεία ή ακόμα και για την ίδια τη ζωή. Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε εργασιακούς και μη εργασιακούς. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με την επιλογή του τομέα απασχόλησης και συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό την αποδοχή έκθεσης στους ιδιαίτερους κινδύνους που ενέχει η κάθε εργασία.

Με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η παντελής εξάλειψη των κινδύνων, επιδιώκεται η δραστική μείωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους παράγοντες (κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς) που επηρεάζουν τη μείωση αυτή.

Η έννοια του κινδύνου έχει διττή φύση που σχετίζεται με τον ρόλο που γίνεται αντιληπτός είτε ως αντικειμενική υπόσταση, είτε ως προϊόν νοητικών διεργασιών. Η διαμόρφωση αντίληψης του κινδύνου και της πιθανότητας έκθεσής του σε αυτόν, εξαρτάται σημαντικά από την εμπειρία αλλά και από την εκπαίδευση του εργαζόμενου. Παράλληλα, η ενημέρωση σε ότι αφορά τους κινδύνους και η ευρεία διάχυση της πληροφορίας αυτής συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση της κουλτούρας ασφάλειας.

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου κάθε εργασιακού χώρου του Πανεπιστημίου αποτελεί βασικό μέσο αυτοελέγχου του. Αυτό απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στις φάσεις του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων του εργασιακού τους περιβάλλοντος, όσο και σε αυτές της πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση συντέλεσε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ που στάλθηκε σε όλα τα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει μια πρώτη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμηση της οργάνωσης των χώρων σε θέματα ασφάλειας με στόχο τη βελτίωσή τους.