Μέσα Ατομικής Προστασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Όταν κάποιοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, είναι αναγκαία η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ως ΜΑΠ νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία του, για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Τα ΜΑΠ πρέπει:

  • Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που προορίζονται να αντιμετωπίσουν, χωρίς η χρήση τους να οδηγεί σε αύξηση οποιουδήποτε άλλου κινδύνου
  • Να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομικές απαιτήσεις και την κατάσταση υγείας των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιούν
  • Να προσαρμόζονται κατάλληλα στο χρήστη μετά από απαραίτητες ρυθμίσεις

Η Διοίκηση οφείλει να παρέχει τα ΜΑΠ στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου προς μείωση της έκθεσής τους στους επαγγελματικούς κινδύνους .

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  για τους εργαζόμενους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ