Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Υπεγράφη τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιου Πατούλη και του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπυρίδωνα Κίντζιου για την δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην Ανατολική Αττική. Το Σύμφωνο έχει ως πεδίο εφαρμογής το σύνολο των τομέων παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας που απαντάται στην περιοχή. Η εν λόγω συνεργασία θα έχει συγκεκριμένη μορφή και δομή, θα οριοθετείται χωρικά στις διοικητικές περιοχές ανά Δήμο και θα αποσκοπεί στη σχηματοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής μέσω της διερεύνησης ζητημάτων και εκπόνησης ερευνών, όπου αυτό απαιτείται, και της διάχυσης των αποτελεσμάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

            Εντός αυτού του πλαισίου, η Περιφέρεια Αττικής και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεργάζονται για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα και την ανάδειξη της υπαίθρου της ΠΕΑΑ, κατηγοριοποιώντας αυτά σε δύο Άξονες και ειδικότερα:

            Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στη συνεργασία για την διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής:

  1. Του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου‘EU-CONNEXUS’, το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με έξι Πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αντικείμενο την ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης,
  2. Του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΓΠΑ και των Κέντρων Αριστείας/Καινοτομίας, με προοπτική μετεξέλιξής τους σε Τεχνολογικό Πάρκο του ΓΠΑ,
  3. Της σχεδιαζόμενης Κτηνιατρικής Σχολής του ΓΠΑ

            Ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αγροτοδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο θα εστιάσει σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια, όπως ο αμπελοοινικός και η κτηνοτροφία. Δράσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (businessplans) για την ίδρυση και λειτουργία:

  1. Οινολογικού Ινστιτούτου, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οινοπαραγωγούς, σεμινάρια για το κοινό και διοργάνωση οινοτουριστικών δραστηριοτήτων.
  2. (Γεωργο-)Κτηνοτροφικού Πάρκου σε έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής

            Μέσα από την εξειδίκευση των αξόνων αυτών σε επιμέρους δράσεις, το προτεινόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας -συμφωνία θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισχυροποίησης των δεσμών του ΓΠΑ με την Περιφέρεια Αττικής, προσφέροντας ταυτόχρονα εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η οποία μπορεί να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της περιφέρειας.