Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Κοινότητας Στρεφίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02 Ιουλ 2021

Ο  Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος,  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Στρεφίου, κ. Αθανασία Κούρβα, υπέγραψαν  τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στην Πρυτανεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με  σκοπό,  μέσω κοινών δράσεων,  να συμβάλλουν,  στους νέους ρόλους της γεωργίας, όπως η παραγωγή, η μεταποίηση, η εμπορία και οι υπηρεσίες,  οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη και μαζί με τα νέα μέσα όπως η βιοτεχνολογία, οι αυτοματισμοί, τα  βιολογικά συστήματα, οι τεχνολογίες διαδικτύου κλπ, να διασφαλίσουν την αύξηση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων, πάντα με μια παραγωγική διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον. Το παρόν Πρωτόκολλο έχει διάρκεια πέντε  ετών με δυνατότητα παράτασης.

Ο  Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος,  τόνισε ότι «Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την υπερεκατονταετή ιστορία του και την πανελλήνια εμβέλεια των δράσεων του, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής αγροτικής κοινωνίας με όλα τα πρόσφορα μέσα, αξιοποιώντας ιδιαίτερα την τεχνογνωσία παροχής γεωργικών συμβουλών».

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας Στρεφίου, κ. Αθανασία Κούρβα, ανέφερε ότι  «Το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων  της περιοχής μας ασχολείται με τον αγροτικό τομέα. Αυτό καθιστά την αγροτική δραστηριότητα, κρίσιμης σημασίας για το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Η σημαντικότητα του αγροτικού τομέα για την τοπική οικονομία,  μας οδηγεί, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ανάληψη  πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως αυτή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο  να  ενισχυθούν  τα τοπικά πλεονεκτήματα  και να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες για την τοπική κοινωνία».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανοίγει καινούριους ορίζοντες και θέτει γερά θεμέλια για δράσεις  όπως είναι:

  • Η εγκαθίδρυση συνεργασίας σε όλους τους τομείς, όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία και την γνωσιακή ανάπτυξη και των   δύο κοινοτήτων.
  • Η συμμετοχή και των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης -ενημέρωσης, εκπαίδευσης κατάρτισης και έρευνας, στο βαθμό που είναι εφικτό με βάση τους κείμενους κανόνες.
  • Η συνεργασία- δικτύωση μεταξύ των  επιμέρους μονάδων, γραφείων ή επιτροπών των δύο φορέων και η από κοινού  αξιοποίηση   υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.
  • Η διαμόρφωση πλαισίου που θα  ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού  ενδιαφέροντος.
  • Η υποβολή κοινών Ερευνητικών Προτάσεων.
  • Η οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης -κατάρτισης και πληροφόρησης- ενημέρωσης (π.χ. Workshops, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, κλπ), με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.
  • Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, από κοινού.