Στρατηγικός Σχεδιασμός

Δυο είναι οι κύριες προτεραιότητες που διέπουν την λειτουργία της Σχολής και των Τμημάτων που την συνθέτουν , δηλαδή η παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης και  η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της πραγματοποίησης έρευνας υψηλού επιπέδου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία δοκιμάστηκε την προηγούμενη περίοδο, λόγω της πανδημίαςcovid-19, αλλά η Σχολή σε στενή συνεργασία με τα Τμήματα που την απαρτίζουν οργάνωση πολύ σύντομα και με επιτυχία την διδασκαλία των μαθημάτων με τηλεκπαίδευση. Σήμερα, τα Τμήματα της Σχολής διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και την εμπειρία να εφαρμόσουν -εφόσον χρειασθεί ή επιτραπεί- τα Προγράμματα Σπουδών τους, με την χρήση τηλεκπαίδευσης. Η πραγματοποίηση εντατικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις και η εκπόνηση πτυχιακών μελετών αποτελούν ουσιαστικές υποχρεώσεις των φοιτητών των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού. Η κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματoςErasmus αποτελεί κρίσιμή παράμετρο της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, ώστε να εξοικειωθούν, με το διεθνές περιβάλλον και να ανοίξουν οι ορίζοντές τους και έξω από τα σύνορα της χώρας μας.

Ιδιαίτερα σημαντικός άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Σχολή αποτελούν οι μεταπτυχιακές σπουδές. Άλλωστε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού οι σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια παρέχοντας μάλιστα πτυχίο, που με βάση τον νόμο Ν.4485/2017 και το άρθρο 46 αναγνωρίζεται ως Integrated Master.

Παράλληλα ήδη λειτουργούν από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, δυο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας», σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  2. το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σε συνεργασία το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Τέλος το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού ετοιμάζεται για την ίδρυση και λειτουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αφορούν το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει.

Για την υποστήριξη της πανεπιστημιακής έρευνας  ενθαρρύνεται η αύξηση του πληθυσμού των Υποψηφίων Διδακτόρων στα Τμήματα της Σχολής, καθώς και η  ίδρυση ή και η συμμετοχή, από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό της Σχολής, σε Κέντρα Αριστείας και σε Ερευνητικά Ινστιτούτα που θα αφορούν σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να προάγεται η έρευνα, αλλά και να διαδίδονται τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου..

Στην κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας στα Τμήματα που συγκροτούν την Σχολή υποστηρίζεται ο πολλαπλασιασμός των εγχώριων και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών, καθώς και η συμμετοχή του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού της Σχολής σε διεθνείς προκηρύξεις  ερευνητικών  προγραμμάτων, σε προκηρύξεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, όπως και σε χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών φορέων για ερευνητικούς σκοπούς.