Πεπραγμένα Κοσμητείας

Τα πεπραγμένα της Κοσμητείας ΕΟΚΕ την περίοδο 2019-2022

 

Ακαδημαϊκό Ετος 2019-20:

Πραγματοποιήθηκαν 4 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας που ασχολήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων της Σχολής σε διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου, την αξιολόγηση των αναγκών των Τμημάτων της Σχολής  για πρόσληψη ΙΔΟΧ 407/80, την εξέταση αίτησης μέλους ΔΕΠ της Σχολής για χορήγηση επιστημονικής άδειας και την εξέταση και εισήγηση προς την Σύγκλητο της επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών μελών και μητρώων εξωτερικών μελών των Τμημάτων της Σχολής. Τέλος η Κοσμητεία, λόγω της επικρατούσης πανδημίας του covid 19  εξέτασε τις μεθόδους  διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων και της εξεταστικής του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου.

Σχετικά λόγω της επικρατούσης πανδημίας του covid 19, με πρωτοβουλία της Κοσμητείας και με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας παράδοσης των μαθημάτων εξ αποστάσεως, δημιουργηθήκαν, από συναδέλφους της Σχολής ΕΟΚΕ ,  εγχειρίδια χρήσεως  αντιστοίχων ηλεκτρονικών πλατφορμών που διανεμήθηκαν σε όλους τους διδάσκοντες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση όλων των μελών ΔΕΠ της Σχολής ΕΟΚΕ για τον τρόπο πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό  θέμα: τρόποι διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων του  εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Ετους 2019-20. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή σε όλους τους διδάσκοντες των Τμημάτων της Σχολής και των Τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Άμφισσα και Θήβα). Συμμετείχε ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Νικόλαος Δέρκας, προσωπικό του Τμήματος Δικτύων – Διαδικτύου και επιπλέον προσκεκλημένοι από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

Ακαδημαϊκό Ετος 2020-21:

Πραγματοποιήθηκαν 5 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας που ασχολήθηκε την  συγκρότηση Μητρώου Εσωτερικών Εκλεκτόρων  και επικαιροποίηση μητρώων εξωτερικών εκλεκτόρων Τμημάτων της Σχολής, ενώ επίσης εξέτασε (και εισηγήθηκε στη Σύγκλητο) αίτημα Δήμου για παραχώρηση κτιρίου του Πανεπιστημίου, στο οποίο στεγάζεται Τμήμα της Σχολής ΕΟΚΕ. Ακόμη εξέτασε την αίτηση μελών ΕΤΕΠ, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής που ορίσθηκε από την Κοσμητεία και τους ενέταξε στην κατηγορία ΕΔΙΠ. την εξέταση αίτησης μέλους ΔΕΠ της Σχολής για χορήγηση επιστημονικής άδειας

 

Ακαδημαϊκό Ετος 2021-22:

Πραγματοποιήθηκαν 5 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας που ασχολήθηκε με την εξέταση αίτησης μέλους ΔΕΠ της Σχολής για χορήγηση επιστημονικής άδειας, τις χορηγήσεις αδειών για προσωπικούς λόγους σε μέλη ΔΕΠ της Κοσμητείας, την   επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών εκλεκτόρων  και επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων Τμημάτων της Σχολής, καθώς επίσης την  έγκριση μέλους ΔΕΠ της Σχολής για συμμετοχή στην υποβολή πρότασης  σε προκήρυξη του Πράσινου Ταμείου. Τέλος προχώρησε στην  εξέταση  αίτησης μέλους ΕΤΕΠ, που κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής που ορίσθηκε από την Κοσμητεία το ενέταξε στην κατηγορία ΕΔΙΠ.