Γραμματεία Κοσμητείας

Νταλαγιώργος Σωτήριος,  Αναπλ. Προϊστάμενος

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα,

Τηλ.: 210 5294710, e-mail: sec.eoke@aua.gr