Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Κοσμητείας καθορίζονται στους Νόμους:  

4485/2017, 4452/2017, 4386/2016, 4235/2014, 4186/2013, 4009/2011, 2880/2001, 2690/1999, 1268/1982.

 

Αναλυτικά:

 1. Συντήρηση των κτηριακών και άλλων υποδομών της ΣΕΠΦ
 2. Άδεια για προσωπικούς λόγους σε μέλη Δ.Ε.Π.
 3. Άδεια για επιστημονικούς λόγους σε μέλη Δ.Ε.Π. (Χορήγηση-Τροποποίηση-Διακοπή)
 4. Άδεια άνευ αποδοχών σε μέλη ΔΕΠ (Χορήγηση-Τροποποίηση-Διακοπή)
 5. Άδεια για έκτακτους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους σε μέλη Ε.ΔΙ.Π.-Ε.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.Π.
 6. Αναστολή άσκησης καθηκόντων μελών Δ.Ε.Π.
 7. Δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
 8. Εισήγηση για έγκριση και επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π.
 9. Ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.
 10. Συγκρότηση Επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Σχολής (για προώθηση δράσεων, δομικών και λειτουργικών αναγκών της Σχολής)
 11. Αίτηση φοιτητή/τριας για εξέταση μαθήματος από Τριμελή Επιτροπή
 12. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα
 13. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της ΣΕΠΦ
 14. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της ΣΕΠΦ