Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις

Οι Δημόσιες Σχέσεις με εθνικούς και περιφερειακούς οικονομικούς, δημόσιους και κοινωνικούς παράγοντες είναι σχεδιασμένες για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να ενισχύσουν το προφίλ απασχόλησης φοιτητών, αξιοποιώντας εξωτερικούς πόρους και αναπτύσσοντας εναλλακτικές λύσεις εκπαιδευτικών πόρων σε περιφερειακό, δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο μαζί με τον εκσυγχρονισμό της μελέτης με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την περιφερειακή βιομηχανία και την υποστήριξη της καινοτομίας.

Επίσης, οι σχέσεις με τους δημόσιους φορείς στοχεύουν στη συμβολή της διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών, με τρόπο που επιτρέπει καλύτερη διάκριση της λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Από την άλλη, οι Διεθνείς Σχέσεις του EU-CONEXUS έχουν σκοπό να επεκτείνουν τον αντίκτυπο, την παρουσία και τις δραστηριότητές του, πέρα από το πλαίσιο της κοινοπραξίας, επιτυγχάνοντας τελικά μία παγκόσμια αναφορά.