Γραφείο Καινοτομίας

 

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και αναλαμβάνει την υποστήριξη των δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που πηγάζουν από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Οι τρεις πυλώνες βάσει των οποίων λειτουργεί το InnovInAgri είναι:

  1. Υποστήριξη στην εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνητών του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  2. Υποστήριξη της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ
  3. Υποστήριξη στη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ Πανεπιστημίου, βιομηχανίας και λοιπών παραγωγικών φορέων

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει χορηγική στήριξη στο Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.