Έντυπα Δ/σης Διοικητικού

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

     

    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ