Έντυπα Δ/σης Διοικητικού

ΑIΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 

 

ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ