Τηλεφωνικός Κατάλογος ανά Υπηρεσία

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος


Τηλεφωνικός Κατάλογος ανά Υπηρεσία

Υπηρεσίες

 

Τηλέφωνο

Fax

Email

Υπηρεσία Καταλόγου

 

210 5294900

 

Πρυτανεία

       

Πρύτανης

 

210 5294801

210 3460885    210 5294832    

r

Γραμματεία Πρύτανη

 

210 5294802

210 3460885    210 5294832 

 
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

210 5294811

210 3460885    210 5294832 

vr3

Γραμματεία  Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

210 5294905

210 3460885    210 5294832 

 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

210 5294837

210 3460885    210 5294832 

vr2

Γραμματεία Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

210 5294802

210 3460885    210 5294832 

 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

210 5294821

210 3460885    210 5294832 

vr1

Γραμματεία Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

210 5294905

210 3460885    210 5294832 

 

Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου

 

210 5294838

 

 

Τμήμα Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου   210 5294856    

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

  210 5294844   public.relations

Νομική Υπηρεσία

 

210 5294875

210 5294832 nsymvoulos

Τμήμα Μηχανοργάνωσης

 

210 5294912

210 5294909

mixanorganosi

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας(ΕΛΚΕ)

 

210 5294868

210 5294873 elke
         

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

       

Διεύθυνση Διοικητικού

 

210 5294943

210 5294906

 

Τμήμα Α' Προσωπικού

 

210 5294893

210 5294906

 

Τμήμα Β' Οργάνωσης & Τεκμηρίωσης

 

210 5294979

210 5294906

 

Τμήμα Γ' Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

 

210 5294905  210 5294802  

210 3460885  210 5294832   

Τμήμα Δ' Διοικητικής Μέριμνας

 

210 5294902

210 5294949

dioikitikimerimna

 

       

Διεύθυνση Οικονομικού 

 

210 5294851

210 3471105

 

Α' Τμήμα Λογιστηρίου

 

210 5294861

210 3471105

 

Β' Τμήμα Μισθοδοσίας

 

210 5294863

210 3471105

 

Γ' Τμήμα Προμηθειών

 

210 5294852

210 3471105

 
         

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

       

Τμήμα Α` Σπουδών                                           

 

210 5294918

210 5294917

 

Τμήμα Β' Φοιτητικής Μέριμνας

 

210 5294930

210 5294917

 

Τμήμα Γ` Μεταπτυχιακών Σπουδών                             

 

210 5294924

210 5294917

 
   

Διεύθυνση Αξιοποίησης Αγροκτημάτων και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 

210 5294914

210 5294950

 

Αγρόκτημα Κωπαϊδας

 

2268 0 22015

2268 0 22015

 

Αγρόκτημα Γιαλού Σπάτων

 

210 6632770

   

Τμήμα Κηποτεχνίας

 

210 5294853

210 3471105

 

Θερμοκήπιο

 

210 3474765

   

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Γ.Π.Α.

 

210 5294914

210 5294950

etgpa

         

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

       

Τμήμα Α' Προγραμματισμού & Μελετών

 

210 5294904

210 5294907

 

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

210 5294989

210 5294023

 

Τμήμα  Β' Κατασκευών και Επισκευών

 

210 5294870

210 5294907

tyb

Τμήμα Γ' Τυπογραφείου

 

210 5294936

   
         

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Γ.Π.Α.

 

210 5294273

210 5294278

library

Εξυπηρέτηση Χρηστών

 

210 5294275

   

Τεχνική Υποστήριξη

 

210 5294260

   

Αμφιθέατρο

 

210 5294284

   

Computer room

 

210 5294272

   
         

Τμήμα Δικτύου - Διαδικτύου

 

210 5294885

210 5294890

 

Γραφείο Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Εκλογών Μελών ΔΕΠ

 

210 529 4843

210 529 4733

 

Γραφείο ΜΟΔΙΠ

 

210 5294856

210 5294858

modip

Γραφείο Ξένων Γλωσσών

 

210 5294953

210 5294955

 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

 

210 5294954

   

Γραφείο Δημοσιευμάτων

 

210 5294921

   

Γραφείο Εϋρωπαικών Προγραμμάτων - ERASMUS

 

210 5294819

210 5294819

european_pr

Γραφείο Διασύνδεσης

 

210 5294817

210 5294884

career

Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

 

210 5294825

210 5294825

praktikiaskisi

Γεωργικό Μουσείο

 

210 5294956

210 5294992

 

Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας

 

210 5294994

210 5294992

 

Θυρωρείο Κεντρικού Κτιρίου                                 

 

210 529 4995

   

Θυρωρείο Τμήμ. Επιστ. Ζωϊκ. Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

 

210 5294419

   

Φυλάκιο Λεωφόρου Καβάλας

 

210 5294100

   

Φυλάκιο Ιεράς Οδού 1

 

210 5294200

   

Φυλάκιο Ιεράς Οδού 2 (Κεντρικό Κτίριο)

 

210 5294300

   

Κυλικείο

 

210 5294951

   

Εστιατόριο

 

210 5294952

   

Ιατρείο

 

210 5294898

   
         

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος                  

   

Γραμματεία Κοσμητείας

 

210 529 4438

210 5294442

 
 

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής                     

Γραμματεία Τμήματος

 

210 5294122

210 5294125

 

Γραμματεία Π. Μ.Σ. 

 

210 5294044

210 5294044

pms

Εργαστήρια

Γεωργικής Μηχανολογίας(Δ/νση)

 

210 5294209

   
         

Γεωργικών Κατασκευών(Δ/νση)

 

210 5294011

   

Αιθ. Γεωργικών Κατασκευών

 

210 5294027

210 5294023

 
         

Γεωργικής Υδραυλικής(Δ/νση)

 

210 529 4071

210 5294081  
         

Γεωργικής Χημείας & Εδαφολογίας(Δ/νση)

 

210 5294099

   

Αίθουσα Οργάνων

 

210 5294102

   
         

Ορυκτολογίας & Γεωλογίας(Δ/νση)

 

210 5294158

   

Αίθουσα Μεταπτυχιακών

 

210 5294166

   

Εργαστηριακός Χώρος χημικών αναλύσεων

 

210 5294167

   
         

Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής(Δ/νση)

 

210 5294123

   
   

Τμήμα Επιστήμης  Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών                   

 
Γραμματεία Τμήματος  

210 5294426-27

210 5294414

 
Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

210 5294426

210 5294414

 
Εργαστήρια

Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων(Δ/νση)

 

210 5294386

   

Εργαστηριακός Χώρος Ανατομείου

 

210 5294392

   

Εργαστηριακός Χώρος Κυτταροκαλλιεργειών

 

210 5294399

   

Εργαστηριακός Χώρος Βακτηριολογίας & Ιστολογίας

 

210 5294391

   

Εργαστηριακός Χώρος Παρασιτολογίας

 

210 5294381

   

Εργαστηριακός Χώρος Βιοχημικών Αναλύσεων

 

210 5294455

   
         

Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας(Δ/νση)

 

210 5294408

   
         

Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας(Δ/νση)

 

210 5294405

   
         

Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής(Δ/νση)

 

210 5294411

   
       

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής                    

     
Γραμματεία Τμήματος  

210 5294522

210 5294525

grfytpar

Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

210 5294523

210 5294525

 
Εργαστήρια

Αμπελολογίας(Δ/νση)

 

210 5294631

   
         

Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δ/νση)

 

210 5294555

210 5294553  
Εργαστηριακός Χώρος Ιστοκαλλιέργειας  

210 5294557

   

Αίθουσα Σχεδιαστηρίων

 

210 5294550

   
         

Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού(Δ/νση)

 

210 529 4626

   

Αίθουσα βιβλιοθήκης

 

210 5294647

   

Αίθουσα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

210 5294621

   
         

Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας(Δ/νση)

 

210 5294231

   
         

Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας(Δ/νση)

 

210 5294342

   
         

Γεωργίας(Δ/νση)

 

210 5294626

   

Αίθουσα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

210 5294497

210 5294482

 

Αίθουσα Διδακτορικών Φοιτητών

 

210 5294490

210 5294482

 

Αίθουσα Διδακτορικών Φοιτητών

 

210 5294489

210 5294482

 
         

Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας(Δ/νση)

 

210 5294589

   
         

Γεωργικής Φαρμακολογίας(Δ/νση)

 

210 5294545

   

Γραφείο Εργαστηρίου

 

210 5294541

   

Γραφείο Μεταπτυχ. Φοιτητών

 

210 5294547

   

Εργ. Αίθουσα Κτ. Δενδροκομείου

 

210 5294485

   
         

Δενδροκομίας(Δ/νση)

 

210 5294591

   

Χώρος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

210 5294611

210 5294592

 
         

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας(Δ/νση)

 

210 529 4331

   
         

Κηπευτικών Καλλιεργειών(Δ/νση)

 

210 5294510

   
Αίθουσα Διδακτορικών Φοιτητών Λαχανοκομίας   210 5294536    
         

Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος(Δ/νση)

 

210 5294465

   
         

Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας(Δ/νση)

 

210 5294561

   
         

Συστηματικής Βοτανικής(Δ/νση)

 

210 5294287

   
         

Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών(Δ/νση)

 

210 5294286

   

Αίθουσα Μικροσκοπίας

 

210 5294282

   
         

Φυτοπαθολογίας(Δ/νση)

 

210 5294515

   
         

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης

       
Γραμματεία Κοσμητείας  

210 5294956

210 5294992

 
     

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης                      

   
Γραμματεία Τμήματος  

210 5294742

210 5294710

 
Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

210 5294770

210 5294779

rural.development

Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

210 5294776

210 5294776

mba

Εργαστήρια

Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης(Δ/νση)

 

210 5294724

   

Αίθουσα Μεταπτυχιακών

 

210 5294732

   
         

Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών(Δ/νση)

 

210 5294761

   
         

Γεωργ. Εφαρμογών, Αγροτ. Συστημάτων & Αγροτ. Κοινωνιολογίας(Δ/νση)

 

210 5294721

   
         

Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργ. Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων(Δ/νση)

 

210 5294761

   

Πληροφορικής

 

210 5294177

   

Γραφείο Ερευνών

 

210 5294191

   

Αίθουσα Δικτύου

 

210 5294192

   

Αίθουσα  Μεταδιδακτόρων

 

210 5294181

   

η-Ελεγχος Εισόδου

 

210 5294204

   
         

Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης(Δ/νση)

 

210 5294720

   
 

Τμήμα Βιοτεχνολογίας                    

Γραμματεία Τμήματος  

210 5294363

210 5294364

gbiotech

Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

 

210 5294314

210 5294314

 
Εργαστήρια

Γενετικής(Δ/νση)

 

210 5294223

   

Εργαστηριακός Χώρος

 

210 5294373

   

Εργαστηριακός Χώρος

 

210 5294685

210 5294378

 
         

Ενζυμικής Τεχνολογίας(Δ/νση)

 

210 5294321

   

Εργαστηριακός Χώρος

 

210 5294319

   

Αίθουσα Φοιτητών

 

210 5294313

   
         

Κυτταρικής Τεχνολογίας(Δ/νση)

 

210 5294292

   
         

Μοριακής Βιολογίας(Δ/νση)

 

210 5294321

   
         

Φυσικής(Δ/νση)

 

210 5294221

   
 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου              

Γραμματεία Τμήματος  

210 5294664

210 5294682

ett

Γραμματεία Π. Μ.Σ.   

210 5294677

210 5294682

pms_etda

Εργαστήρια

Γαλακτοκομίας(Δ/νση)

 

210 5294661

   

Εργαστηριακός Χώρος Φοιτητών

 

210 5294671

   

Εργαστηριακός Χώρος HPLC

 

210 5294642

210 5294642

 

Εργαστηριακός Χώρος GC

 

210 5294674

   

Εργαστηριακός Χώρος ηλεκτροφορήσεων

 

210 5294653

   

Εργαστηριακός Χώρος ρεολογικών αναλύσεων

 

210 5294616

   
Εργαστηριακός Χώρος Ομάδας Βιοχημείας και Μοριακής Μικροβιολογίας   210 5294610    

Εθνική Επιτροπής Γάλακτος

 

210 5294651

210 5294651

ndcg

         

Γενικής Χημείας(Δ/νση)

 

210 5294261

   
         

Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργ. Προϊόντων(Δ/νση)

 

210 5294706

   

Εργαστηριακός χώρος Μηχανικής

 

210 5294707

   
         

Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων(Δ/νση)

 

210 5294938

   

Εργαστηριακός χώρος Βιοτεχνολογίας

 

210 5294689

   

Εργαστηριακός χώρος Μικροβιολογίας

 

210 5294695

   

Χώρος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

210 5294939

   
         

Οινολογίας(Δ/νση)

 

210 5294719

   

Εργαστηριακός χώρος Οινολογίας

 

210 5294719

   
         

Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών(Δ/νση)

 

210 5294713

   

Εργαστηριακός Χώρος   Ι

 

210 5294704

   

Εργαστηριακός Χώρος  ΙΙ

 

210 5294705

   

Εργαστηριακός Χώρος  ΙΙΙ

 

210 5294714

   
         

Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων(Δ/νση)

 

210 5294410

   

Μονάδα Διατροφής του  Ανθρώπου

 

210 5294945

   

Μονάδα Διατροφής του  Ανθρώπου

 

210 5294946

   

Εργαστηριακός Χώρος   Ι

 

210 5294410

   

Εργαστηριακός Χώρος  ΙΙ

 

210 5294686

   
         
EU-CONEXUS   210 5294942