Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής Επιστημών των Ζώων διευρύνεται στο εγγύς μέλλον με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών. Το Τμήμα αυτό είναι πενταετούς διάρκειας φοίτησης, όπως και το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο Τμημάτων περιλαμβάνει μαθήματα επιστημονικού πεδίου, και έναν κορμό κοινών μαθημάτων υποβάθρου και γενικών γνώσεων.

Στον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Σχολής Επιστημών των Ζώων εντάσσεται η περαιτέρω διεύρυνσή της προς την κατεύθυνση της υγείας των ζώων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει γίνει ο σχεδιασμός και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ίδρυση ενός ακόμη Τμήματος που θα είναι εξαετούς διάρκειας φοίτησης με έμφαση στην εξειδίκευση και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών αυτού του Τμήματος θα συνίσταται από μαθήματα υποβάθρου και γενικών γνώσεων, και μετά το 2ο έτος σπουδών θα διαφοροποιείται με την εισαγωγή των μαθημάτων επιστημονικής περιοχής. Το τελευταίο έτος σπουδών θα περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, κάτι που ισχύει και για το αντίστοιχο έτος των άλλων δύο Τμημάτων της Σχολής, και θα εστιάζεται στην πρακτική άσκηση και στην εξειδίκευση.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Σχολής Επιστημών των Ζώων βασίζεται στην ιδέα ότι ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα οφείλει και μπορεί να καταστεί πυλώνας ανάπτυξης για τον επιστημονικό κλάδο στον οποίον εντάσσεται και για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Ο σκεπτικισμός και η ατολμία, αμφότερα απολύτως δικαιολογημένα σε πολλές περιπτώσεις, οδηγούν δυστυχώς σε εσωστρέφεια και στασιμότητα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυτοί που ζημιώνονται πρωτίστως είναι οι νέοι που αναζητούν ευκαιρίες, και η κοινωνία που στηρίζεται σε αυτούς για βιωσιμότητα και πρόοδο.