Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος

Όραμα - Στόχοι- Στρατηγική

 

Ο ταυτότητα μιας Σχολής τεκμαίρεται από το όραμα, τους στόχους και τη στρατηγική που σχεδιάζει και υλοποιεί για την επίτευξη της αποστολής της. Όραμα της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος  είναι να καταστεί πρωτοπόρος διεθνώς στα επιστημονικά πεδία που περιλαμβάνει, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής δια μέσου της γεωπονικής μόρφωσης που προκύπτει από την έρευνα, την εκπαίδευση και την μεταφορά της τεχνογνωσίας στην καθημερινή πρακτική της αγροτικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στην άρρηκτα συνδεδεμένη περιβαλλοντική  διάσταση των μεθόδων παραγωγής, αποτελεί εχέγγυο για την επιθυμητή αειφορική ανάπτυξη.

 

Η επίτευξη των παραπάνω βασίζεται στην αριστεία και  καινοτομικότητα των  εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και της έρευνας, καθώς και στη βελτιστοποίηση των μεθόδων επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τελικό χρήστη. Αυτά με τη σειρά τους προαπαιτούν  διεπιστημονική προσέγγιση, απρόσκοπτη πρόσβαση στα προγράμματά μας, αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες μας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, εξωστρέφεια με  συνεχή θετική παρουσία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και φυσικά, την  επιτυχία των φοιτητών, του προσωπικού και των συνεργατών μας. Με λίγα λόγια, στοχεύουμε στην "παραγωγή" αποφοίτων προετοιμασμένων να κάνουν την διαφορά, σε ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας που οδηγεί σε αειφορική λύση προβλημάτων του αγροτικού τομέα καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των μελών της Σχολής σε πολλαπλές δράσεις για τη βελτίωση της ζωής και της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

 

Η εξαιρετική διάκριση στα επιστημονικά πεδία της Σχολής, απαιτεί την ενθάρρυνση  όλων των  μελών ΔΕΠ, του προσωπικού και των φοιτητών μας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργό συνεισφορά τους στο ΓΠΑ, στη χώρα και διεθνώς. Απόλυτα αναγκαία είναι επίσης η προαγωγή της κατανόησης και εκτίμησης της αριστείας και των ωφελειών της στην διδασκαλία, την έρευνα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ η επέκταση-ενδυνάμωση της συμμετοχής της Σχολής σε διεπιστημονική, μεγάλης κλίμακας έρευνα, θα της επιτρέψει την στόχευση επίλυσης προβλημάτων αιχμής στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. Η επιτάχυνση του χρόνου που απαιτείται να φθάσουν τα ερευνητικά ευρήματα και οι καινοτομίες στην πράξη, αναβαθμίζει τη δυνατότητα της Σχολής για έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων ή/και αναδυομένων προβλημάτων. Τέλος, η επένδυση στη ανάπτυξη ικανοτήτων πρόβλεψης κρίσιμων μελλοντικών προκλήσεων στον αγροτικό τομέα, θα δώσει τη δυνατότητα προληπτικών και επομένως αποτελεσματικότερων δράσεων.

Σε μια εποχή όπου αυξάνεται ο  ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα, η προετοιμασία των φοιτητών μας για πλήρη επαγγελματική επάρκεια στις επιστήμες της αγροτικής παραγωγής, των υποδομών  και του περιβάλλοντος απαιτεί υποδειγματική διδασκαλία, αποτελεσματική συμβουλευτική, απόκτηση πρακτικών εμπειριών και ενδυνάμωση της δικτύωσης και συνεργασίας τους με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και με τους απόφοιτους, επαγγελματίες πλέον, του ΓΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη βελτίωση του ακαδημαϊκού  προφίλ της Σχολής με την προσέλκυση φοιτητών υψηλότερου μαθησιακού επιπέδου που θα αποφοιτούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών, διεύρυνση των γνωστικών τομέων προέλευσής τους  και αναβάθμιση της προετοιμασίας τους. Η ίδρυση και λειτουργία διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, και οι απόφοιτοι μας, αποτελεί επίσης τομέα υψηλής προτεραιότητας

 

Η στοχευμένη στις σημαντικότερες κοινωνικές και επιστημονικές προκλήσεις έρευνα,  απαιτεί συντονισμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κουλτούρας  παραγωγής καινοτομίας από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών μας. Είναι επίσης κρίσιμη η εξασφάλιση χρηματοδότησης για όσο το δυνατόν περισσότερες μεταπτυχιακές μελέτες και για τη δημιουργία κεντρικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Σχολή παρέχει την πληρέστερη δυνατή διοικητική υποστήριξη στα μέλη ΔΕΠ για την αποτελεσματική και επιτυχή αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης από δημόσιες, ιδρυματικές και ιδιωτικές πηγές.

 

Η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, το Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, και το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Το όραμα, η στόχευση και η στρατηγική των τριών Τμημάτων της Σχολής  εναρμονίζονται σε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.