Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι ένα συλλογικό όργανο διοίκησης των Πανεπιστημίων και αποτελείται από:

  • τον Πρύτανη,
  • τους Αντιπρυτάνεις,
  • έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο,
  • τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ.2 του Ν.4485/2017,  τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει αναθέσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της (ΦΕΚ 846/ τ. Β΄/12.03.2019), και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄), του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Αλεξάνδρα Ντούκα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού τηλ.: 210-529 4856, e-mail: prytaniko@aua.gr