Κλιματική αλλαγή στη γεωργία - CLICHA

Ο ευρύτερος στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον και αειφόρου γεωργίας και θα απορροφηθούν άμεσα από την αγορά εργασίας. Αυτοί οι επιστήμονες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον παράγοντα μετασχηματισμού ολόκληρης της κοινωνίας προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο γεωργίας, παραγωγής, κατανάλωσης και διαβίωσης.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του έργου είναι:

  • Η δημιουργία συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού για την Κλιματική Αλλαγή και των επιπτώσεών της στη γεωργία και τη κτηνοτροφική παραγωγή ειδικότερα, καθώς και η ανάπτυξη προτάσεων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν τοπικά. Οι πρακτικές διατήρησης των υδάτων και του εδάφους και οι τεχνικές συγκομιδής ύδατος θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές για τη κτηνοτροφία και για βελτίωση της ανθεκτικότητας της γεωργίας ως προς τη κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των νέων ειδικευμένων επιστημόνων να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
  • Ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημιακών μαθημάτων, με βάση αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο θα γίνει με την ανάπτυξη κατάλληλων διαλέξεων.
  • Τα μαθήματα θα προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες της νότιας πλευράς της Μεσογείου γενικότερα, και εκείνων της Τυνησίας, συγκεκριμένα. Έτσι, οι προτεινόμενες διαλέξεις μπορούν να βελτιώσουν τα μαθήματα σε επίπεδο Master CCGE που πιστοποιείται στο ESIER, ενσωματώνοντας ορθές γεωργικές πρακτικές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Επιπλέον:

  • η χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ για την παράδοση των μαθημάτων με τη δημιουργία ειδικών εργαλείων (παρουσιάσεις, βίντεο, ιστοσελίδα, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, κοινωνικά μέσα),
  • Η ενίσχυση της διεθνοποίησης των ΑΕΙ και η ικανότητα αποτελεσματικής δικτύωσης στην έρευνα, στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, και
  • Η συνεργασία ανάμεσα σε ΑΕΙ και επιχειρήσεις μέσω των προβλεπόμενων επιχειρηματικών φόρουμ,

αποτελούν επιμέρους στόχους του προγράμματος.

Εταίροι:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα)
Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (Ελλάδα)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο της Jendouba: Ανώτατη Σχολή Μηχανικών στο Medjez El Bab (Τυνησία)
Πανεπιστήμιο της Καρχηδόνας: Τυνησιακό Αγρονομικό Ινστιτούτο (Τυνησία)
Πανεπιστήμιο της Sousse: Ανώτατο Ινστιτούτο Αγρονομίας του Chott-mariem (Τυνησία)
Εθνικό Ινστιτούτο Εκτατικής Καλλιέργειας (Τυνησία)
Κέντρο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Τυνησία)
Πανεπιστήμιο Λετονίας για τις Επιστήμες Ζωής και την Τεχνολογία (Λετονία)
Πανεπιστήμιο του Τορίνο – CISAO (Ιταλία)

 

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building
Συντονιστής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA), Ελλάδα
Προϋπολογισμός: 820.746 €
Διάρκεια: 15/10 / 2017-14 / 10/2020